MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 200-213
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmada Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımların çeşitli değişkenlerle olan ilişkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Biggs (1987) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel araştırmalardan ‘tarama modeli’ ile yürütülen çalışmanın ‘çalışma grubu’; 164 kişiden oluşmuştur. Araştırmadan; ders çalışma yaklaşımları incelenen 164 kişilik çalışma grubunun ağırlıklı olarak %61 oranında ‘Derin Yaklaşım’ türünü tercih ettiği, hem kız öğrenciler hem de erkek öğrencilerin ‘Derin Yaklaşım’ı benimsedikleri, ancak kız öğrencilerin erkeklerden daha fazla ‘Derin Yaklaşım’ a sahip oldukları, öğrencilerin ders çalışma yaklaşımları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olmadığı, ancak kız öğrencilerin akademik ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu ve bunun nedeninin, kızların derin ders çalışma yaklaşımını daha fazla sergiliyor olmaları olabileceği, müzik öğretmeni adaylarının ders çalışma yaklaşımları ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyi arasında anlamlı fark olduğu ve ‘Derin Yaklaşım’ ı ağırlıklı olarak birinci sınıfların, ‘Yüzeysel Yaklaşım’ı ise ağırlıklı olarak üçüncü sınıfların temsil ettiği, sınıf düzeyleri ilerledikçe de öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının ‘Derin Yaklaşım’ dan ‘Yüzeysel Yaklaşım’a dönük bir eğilim gösterdiği ve müzik öğretmeni adaylarının ders çalışma yaklaşımları ile mezun oldukları lise türü değişkenine yönelik anlamlı bir farkın bulunmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, students of the Faculty of Education-Music Education Department study approaches have been explored with the help of several variables. The “Study Approach Scale” developed by Biggs (1987) and Turkish reliability and validity conducted by Yılmaz and Orhan (2011) have been used. "Study group" of this study carried out by 'screening model' from descriptive researches is composed of 164 people. From research; it has been found out that 61% of the study group of 164 people whose study approaches were examined, both female and male students preferred 'Deep Approach', but female students had more 'Deep Approach' than male students, no significant difference between students' study approach and their academic achievement, but the girl students have academic average higher than male and the reason for this was female students man exhibit deep study approach more, there was a significant difference between the music teacher candidates' study approach and the class level they were enrolled and that the 'Deep Approach' was represented by mainly first class, "The superficial approach" was mainly represented by the third class, as class levels progress the students study approach showed tend towards "superficial approach" from 'Deep Approach' and there was no significant difference for music teacher candidates regarding their study approaches and high school type they graduated .

Keywords