HİKAYE ANLATIM VE ROL YAPMA TEKNİKLERİNİN GENÇ ÖĞRENENLERİN KELİME ÖĞRENİMİ VE HATIRLAMALARINA ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 530-548
Year-Number: 2015-4

Abstract

Kelime öğrenimi, dilde yetkin olabilmenin en önemli ve can alıcı durumu olduğu için, kelime öğrenme sürecinde kelimelerle baş edebilmek dil öğrenicileri için her zaman büyük bir problem olmuştur. Bu sebepten dolayı, bu deneysel çalışma İngiliz dili öğrenicilerinin kelime öğrenimi ve öğrenilen kelimeyi ihtiyacı olduğunda hatırlayabilme becerilerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, hikaye anlatım ve rol oynama yönteminin genç dil öğrenicilerinin kelime öğrenimi ve öğrenilen kelimeyi uzun vadede hatırlayabilme becerisine olan etkisini görmek istedik. Bu amaçla, deney grubu üzerinde yapmış olduğumuz uygulamada belirlenen hedef kelimeleri öğretmek için hikâye anlatım ve rol oynama tekniklerini birleştirdik. Kontrol grubuna yapmış olduğumuz uygulamada ise, aynı hedef kelimeleri öğretmek için normal öğretim tekniklerini kullandık. Veri toplama sürecinde ise, ön- hatırlama, ön-tanıma; yakın-hatırlama, yakın-tanıma; uzak-hatırlama ve uzak-tanıma testleri kullanıldı. Deney grubu ile kontrol grubu arasında oluşan farkları analiz edebilmek için T-Test istatistik hesaplamaları kullanıldı. T-Test hesaplamaları sonucu elde ettiğimiz verilere göre, kelimeleri birleştirilmiş hikâye anlatım ve rol oynama teknikleriyle öğrenen deney grubundaki öğrenciler yakın hatırlama-tanıma ve uzak hatırlama-tanıma testlerinde; aynı hedef kelimeleri normal kelime öğretim teknikleriyle öğrenen kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı sonuçlar sergilemişlerdir. Birinci bölümde, çalışma hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca, problem, çalışmanın amacı ve araştırma soruları sunulmuştur. İkinci bölüm kelime öğretim teknikleri, İngiliz Dili Eğitiminde hikaye anlatımı, hikayelerin önemi, hikaye tabanlı öğretim ve genç öğrenenler, hikaye tabanlı dersler, hikaye anlatımı ve rol yapma, hikaye anlatımı rol yapma ve kelime öğretimi konularını sunmaktadır. Üçüncü bölüm çalışmanın yöntembilimini oluşturmaktadır. Bu bölümde, veri analiz süreci ve çalışmanın sonuçları hakkında bilgiler sunulmaktadır. Sonuç bölümünde ise eğitsel bulgulara ve ileriki çalışmalar için önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Since vocabulary learning is one of the most vital aspects of language proficiency, coping with the heavy load of vocabulary items has always been problematic for English language learners. Thus, this experimental study aims at helping the learners of English to improve their vocabulary learning and retention skills. We wanted to see the effects of an integrated approach which combines storytelling and role playing on young learners’ vocabulary learning and retention. For this purpose, we combined the story telling and role playing techniques to teach the target vocabulary items in the treatment of the experimental group. For the control group, regularly implemented techniques were used to teach the same target words. For the data collection, pre-recall, pre-recognition; post-recall, post-recognition; and delayed recall, delayed-recognition tests were used. To analyze the differences between the experimental and the control group, T-Test calculations were used. According to the findings of the T-test calculations, the students in the experimental group who learned the words through storytelling-role playing technique scored significantly higher in the immediate recall, recognition tests and delayed-recall, recognition tests than the students in the control group who learned the same words through present implemented English curriculum. The first chapter of this study introduces a general background to the study. The statements of the problem, the purpose of the study and research questions are also presented in this chapter. The second chapter: “Review of the Literature” introduces Vocabulary Teaching Techniques, Storytelling in ELT, Value of Stories, Story-based Teaching and Young Learners, Story-based lessons, Storytelling and role play, Storytelling, Role Play and Vocabulary Teaching. The third chapter constitutes the methodology of the study. It gives information about the data analysis procedure and the results of the study. In the conclusion chapter; discussion part, pedagogical implications of the study and recommendations and suggestions for further research are presented.

Keywords