YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Author:

Number of pages: 386-394
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırma yetişkin eğitimini planlama, öğretimi düzenlenme aşamasında yapılacak çalışmalara ve alanyazına katkı getireceği düşüncesiyle,yetişkinlerin mevcut öğrenme stratejilerini belirlemek ve çeşitli değişkenlere gore incelemek için gerçekleştirilmiştir.Araştırmada ilişkiseltarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Kursu’na katılan 350 yetişkin öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler 20 yaş ve üstü üniversite mezunu ya da mezun olmak üzere olan öğrencilerdir.Araştırmanınverileri öğrenme stratejileri ölçeğiile toplanmıştır. Ölçek 36 maddedenoluşandörtfaktörlü bir ölçektir ve ölçeğingüvenirlikçalışmasıkapsamında Cronbach Alfa katsayısı 0.92. bulunmuştur. Araştırma sonucunda kadınların erkeklere oranla öğrenme stratejilerini daha fazla kullandıkları ortaya çıkarken, mezun olunan okul türüile kullanılan öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

This research has been performed in order to determine the existing learning strategies of adults and examine them according to several variables, in contemplation of that it would contribute to education planning, studies to be done during the teaching coordination phase and body of literature. The relational screening model has been used in this research. This research consists of 350 adult students who participated in Pedagogical Formation Course of Education Faculty of Anadolu University in 2014-2015 school year. These students include the ones who are above the age of 20 and graduates or about to graduate. The data of the research has been collected through learning strategies scale. The scale is a four-factor scale consisting of 36 items and Cronbach Alfa coefficient has been found 0,92 within the framework of scale reliability study. As a result of the research, it is revealed that women in comparison with men utilize the learning strategies more and no substantive relationship between the school type of graduation and the learning strategies utilized has been acquired.

Keywords