KURUM PERSONELİNE TEKNOLOJİLERİN SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 549-561
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırma eğitim kurumu personelinin teknolojinin psikolojik ve sosyolojik zararlarına ilişkin algılarını incelemek ve yaşanan sosyal ve psikolojik sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin sunulması amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisansını tamamlayan ve 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı itibariyle halen eğitimine devam eden öğretmenler ve okul yöneticilerinden tesadüfi olarak seçilen 220 kişi oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,926 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi için frekans (f), yüzde (%), ortalama ( ), t testi ve ANOVA analizi istatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucuna, sosyolojik olarak Kurumumda Teknoloji Kullanımının öğretmenler arasındaki sosyal etkileşimi ve iletişimi azalttığı, öğretmenlerin içe kapanık bir ruh hali almasına sebep olduğu, psikolojik olarak ise öğretmenlerde zihinsel yorgunluk yarattığı, yalnızlık duygusunu artırdığı ve duyuda azalma meydana getirdiği sonucuna varılmıştır. Demografik faktörle bağlamında değerlendirildiğinde ise, 31-40 yaş grubunda bulunan ve 1-2 yıl mesleki tecrübeye sahip, öğretmen ve okul yöneticilerinin, erkeklerin ve yönetici statüsünde olanların fazla sorun algısına sahip olduğu görülmüştür. Özel okulda ve devlet okulunda görev yapan öğretmenlerin teknolojinin psikolojik ve sosyolojik etkileri konusunda aynı düzeyde algıya sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was made for investigating the sense of the employees in the educational establishments about the psychological and sociological effects of the technology; and submitting solution offers identifying the sociological and psychological problems. The research sample generates from 220 people incidentally among the teachers and administrators who got masters degree of Educational administration and inspection in Ahmet Yesevi University in 2013-2014 and who are still furthering their education in 2014-2015 academic year. The Cronbach Alpha scale value used in the study was computed as 0,96. For analyzing the data it was benfited from the frequency (f), percentag (%), average (x), t test and ANOVA analysis statistics. At the result of the research, it was infered that using technology reduced the communication and social interaction sociologically between teachers in the institutions; that the teachers became introverted; and psychologically that it caused mental fatigue; increased breakoff phenomenon; and reduced the senses of teachers. When it was evaluated binding with demographical factors, it was seen that the teachers and administrators who were between 31-40 years and had 1-2 years professional experience had much trouble perceptions. It was concluded that the teachers who were working in both private and state schools had the same level perception about the psychological and sociological effects of the technology.

Keywords