YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARININ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 562-581
Year-Number: 2015-4

Abstract

Araştırmanın amacı yapılandırmacı öğrenme ortamlarını okul yöneticilerinin görüşleri üzerinden incelemektir. Çalışma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın ili Çine ilçesi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 17 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için görüşme kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, yapılandırmacı öğrenme ortamları ile birlikte içeriğin önemi azalmış, öğretmenlerin plan yapma yükü hafiflemiş ve öğretmenler çok daha rahatlamış vaziyettedir. En büyük değişiklik ise yöntem-teknik boyutunda yaşanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the constructivist learning environments by views of the school administrators. In this study, correlational research method was performed. The working group of this research consist of 17 school administrators of Çine, Aydın. Interview was used in this research. Descriptive analysing was employed as qualitative data analysing. According to the findings of the research, with constructivist learning environments, the importance of the content is reduced, teachers planning workload became lighter and teachers are more comfortable. But the biggest change is happened about the educational methods and techniques..

Keywords