FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN 11. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 282-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, fizik öğretmenlerinin 2007 Ortaöğretim Fizik Programına uygun Fizik 11 kitabına ilişkin görüşleri; hizmet içi eğitim programına katılma, kitabı kullanma durumu, öğretim programını tanıma ve kitabı tanıma derecesi değişkenleri açısından incelenmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerine dayalı tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, İzmir’in 11 merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan, 2010-2011 ve 2011-2012 öğretim yıllarında Fizik 11 kitabını okutan 82 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı, yedi alt boyutlu ve 131 maddelik ders kitabı değerlendirme ölçeği, kişisel bilgiler ile ek sorulardan oluşan ankettir. Nicel veriler için betimsel analiz, t-testi ve ANOVA, nitel veriler için içerik analizi kullanılmıştır. Kitap öğretmenler tarafından, bütünsel ve dört alt boyutu açısından iyi olarak değerlendirilmiştir. İçerik, görsellik, güncel yaşam bağlantıları, öğretim programının sarmal yapısına uygunluk ile etkinlik ve öğrenci merkezli oluşu kategorilerinde olumlu bulunan Fizik 11 kitabı; konuların sırası, örnekler ve etkinlikler, anlatım ile içeriğin yoğunluğu kategorilerinde eleştirilmektedir. Sonuçlara dayalı ve kitabın iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the views of the physics teachers related to Physics 11 textbook suitable for the 2007 Secondary School Physics Program were evaluated with respect to the variables of in-service program participation, state of use of the book, recognition of education program and recognition degree of the book. The working group of the research utilizing a survey model which is based on qualitative and quantitative scanning methods is made up of 82 physics teachers who were involved with teaching of Physics 11 textbook for the education years of 2010-2011 and 2011-2012 working in the central districts secondary education establishments of the province of İzmir. The data collection tool consisted of a three-part questionnaire with a textbook assessment scale comprising seven sub-dimensions and 131 items, personal information and additional questions. The quantitative data were analyzed with descriptive analysis, t-test and ANOVA, and content analysis was used for the qualitative data. This book was evaluated as good with respect to its wholeness and forsix sub-dimensions by the physics teachers. Physics 11 books was found to be appropriate for the categories of its content, visualization, daily life connections, and appropriation to the spiraling structure of the education program with being effective and student focalized. But it was criticized for the categories of the order of subjects, examples and activities, and comprehension with its content concentration. Conclusion-oriented and improvement for the textbook suggestions were put forward.

Keywords