ORTAOKUL 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA KULLANILAN OKUMA METİNLERİNDE YER ALAN DEĞERLER,
VALUES IN THE READING PASSAGES THAT ARE USED IN ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES TEXTBOOK

Author:

Number of pages : 194-207

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Ortaokul 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan metinlerin içerdikleri değerleri belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2015–2016 eğitim-öğretim yılında İlköğretim okullarına ücretsiz dağıtılan bir adet 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı, araştırmanın örneklemini ise 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabından her üniteden rastgele seçilen 3 metin olmak üzere toplam 21 metin oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan metinler incelenerek, yapılan analizler sonucunda, metinlerde yer alan değerler tespit edilmiştir. İncelenen metinlerde en fazla bulunan değerler bilimsellik, özgürlük, adil olma, demokratik tutum, sorumluluk değerleri, en az bulunan değerler ise açık fikirli olmak, aile birliğine önem vermek, azimli olmak, idealist olmak, sabırlı olmak ve yeniliklere açık olmak değerleridir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler ders kitabına seçilecek metinlerin çocuklara değer kazandıracak nitelikte olmasına ve programda yer alan değerleri de temsil etmesinin önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to detect the morals included in Primary School 6th grade Social Sciences textbook. The method of the research is based on qualitative research methodology. The data source of the study is composed of a 6th grade Social Sciences textbook which was distributed to Primary schools for free by the Ministry of Education in 2015-2016 education year. The sample of the study consists of 3 texts randomly chosen out of each unit, which are 21 in total. Morals were detected by examining and analyzing the texts. Among the text examined in the study, the most common morals were found to be being scientific, freedom, being fair, democratic attitude, responsibility. The least common morals were found to be open-mindedness, caring family unity, to be determined, being idealist, patience, being open to innovation. In the end, the importance of choosing the right texts to teach morals to children and representing the morals included in the curriculum was emphasized.

Keywords