OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 1-12
Year-Number: 2015-5

Abstract

Bu araştırmada 6 yaş çocukların bağlanma örüntüleri değişkenine göre duygu düzenleme becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu araştırmanın bağımsız değişkeni, bağlanma örüntüleridir. Bağımlı değişkeni ise; duygu düzenleme becerileridir. Araştırmanın çalışma grubu 70 kız 67 erkek toplam 137 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada çocukların bağlanma örüntüleri puanlarını ölçmek için "Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikayeleri" ve duygu düzenleme becerilerini ölçmek için "Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada 6 yaş çocukların bağlanma örüntülerine göre duygu düzenleme becerileri puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Güvenli bağlanan çocukların kaçınmacı ve negatif bağlanan çocuklara göre daha yüksek "duygu düzenleme becerileri" puanlarına sahip olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

It has been examined in this research that whether emotion regulation skills differentiate or not with regard to variable of attachment patterns of six year-old children. This research’s independent variable are attachment patterns while its dependent variable are emotion regulation skills. Working group of the research consists of 137 students (70 girls and 67 boys). "Incomplete Stories with Doll Family" to measure points of children’s attachment patterns and "Preschool Self-Regulation Scale" to measure emotion regulation skills have been used in the research. Point averages of emotion regulation skills differentiate on meaningful level with regard to attachment patterns of 6 yers old children. Children who have secure attachment patterns have higher "emotion regulation skill" points than children who have avoidant and negative attachment patterns. Key words: Attachment patterns, emotion regulation skills, preschool

Keywords