OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLERİ VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : çocuk gelişimi
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada 6 yaş çocukların yürütücü işlevleri (soyutlama becerileri ve bilişsel esneklik) ile duygu düzenleme becerileri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 70 kız 67 erkek toplam 137 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada çocukların yürütücü işlevlerini (soyutlama becerileri ve bilişsel esneklik) ölçmek için "Nesne Seçiminde Esneklik Görevi" duygu düzenleme becerilerini ölçmek için "Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım gösteren veriler için Person Momentler çarpım korelasyon katsayısı, normal dağılım göstermeyen veriler için Spearman Brown korelasyon katsayısı analizi hesaplanmıştır. Araştırmada yürütücü işlevler "bilişsel esneklik" alt boyutu ile duygu düzenleme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken, yürütücü işlevler "soyutlama becerileri" alt boyutu ile duygu düzenleme becerileri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

İt was examined whether the relationship between executive functions (abstraction skills and cognitive flexibility) and emotion regulation skills of 6 years old children in this research. Working group of the research consists of 137 students (70 girls and 67 boys). "Flexible Item Selection Task" to measure executive functions and "Preschool Self-Regulation Scale" to measure emotion regulation skills have been used in the research. Pearson Momentler correlation coefficient has been calculated for the data which have normal distribution in the process of data analysis. Spearman Brown correlation coefficient. have been calculated for the data which do not have normal distribution. There is no relation between abstraction skills and emotion regulation skills on meaningful level while there is a positively meaningful relation between cognitive flexibility and emotion regulation skills.

Keywords