KOLEKTİVİZM VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 206-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin sağlık sistemleri ve bireylerin sağlık davranışları, içinde yaşanılan toplumun özelliklerine göre değişmektedir. Bu çalışmada toplumlara göre değişen kolektivizm ile belirsizlikten kaçınma davranışı arasındaki ilişkinin ve sosyodemografik özelliklere göre bu değişkenlerin farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 223 öğrenciye ulaşılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmış ve frekans analizi, Bağımsız T Testi, Kruskal Wallis Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post Hoc Tukey Testi, Pearson Korelasyon Analizi’nden yararlanılmıştır. Katılımcıların belirsizlikten kaçınma ve kolektivizm düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur. Sosyodemografik özelliklerden yaşa göre belirsizlikten kaçınma davranışında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Kolektivizm ve belirsizlikten kaçınma arasında ise doğrusal, zayıf ve anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Healthcare systems of countries and health behaviours of i

Keywords