EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 309-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyotropi ve otonomi kişilik özellikleri, bireylerin başkalarıyla olumlu ilşkiler ve etkili iletişim kurabilmesi, yöneticilerin ise yönetim sorunlarıyla başa çıkabilmesi, doğru kararlar verebilmesi ve çalışanları yönetebilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı cinsiyet, medeni durum, görev süresi, iş memnuniyeti ve bir sanatla ilgilenmesi gibi çeşitli değişkenler açısından eğitim yöneticilerinin sosyotropi otonomi kişilk özelliklerini karşılaştırmaktır. Çalışma betimsel tarama modeliyle yapılmış ve çalışma evrenini 60 okul müdürü, 80 okul müdür yardımcısı ve 13 eğitim müfettişi olmak üzere toplam 153 eğitim yöneticilerinden oluşmaktadır. Eğitim yöneticilerinin kişilik özelliklerini belirlemek için, Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Şahin ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sosyotropi otonomi ölçeği kullanılmıştır.SPSS ile yapılan istatistik analizleri sonucunda, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve müfettişlerin sosyotropi otonomi puanları cinsiyet, medeni durum ve sanatla ilgilenme açısından aralarında bir fark olmadığını ortaya koyarken, görev süresi ve iş memnuyitei açısından ise aralarında önemli farklar olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

Sociotropic and autonomic personality traits are of great importance for i

Keywords