TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA BECERİLERİ DERSİNE VE OKUMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 34-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma eylemi bir toplumun kalkınmışlık ve eğitim düzeyine paralel olarak gelişen bir olgudur. Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda okuma seviyesinin hâlâ yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde yapmış olduğu değişim ve dönüşümde en dikkati çeken gelişmelerden biri de seçmeli dersler olmuştur. Bunlardan birisi ise Okuma Becerileri dersidir. Bu çalışmayla, Muş ili Bulanık ilçesinde görevli 17 Türkçe öğretmenine yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak hem Okuma Becerileri Dersinin seçimi ve programı ile ilgili görüşlerini alma hem de okuma eğitiminde karşılaşılan sorunların tespitini yapma amaçlanmıştır. Araştırmada katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar betimsel analiz yoluyla incelenmiş, analiz sonucunda kodlar başlığında inceleme yapılmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak görüşmeye katılan öğretmenler; bölgenin şartlarından dolayı okuma eğitimi konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Bunun sonucu olarak da katılımcılar, Okuma Becerileri Dersinin bölgede seçilmesi gerektiğine vurguda bulunmuşlardır. Öğretmenler okuma güçlüğü çeken öğrencilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmanın sonucunda konu ile ilgili olarak sonuç ve öneriler sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

Read action level of a community develop mentand education is a phenomenon developing in parallel. Inour country, as a result of the studies of reading and reading comprehension level is still not sufficient. 2012-2013 academic year the Ministry of education has made in education in change and transformation was the striking detail selective courses. One of them is Reading Skills lesson. Muş Bulanık Province in the district of officers 17 Turkish teachers of Blurry semi-structured interview form by applying both reading Skills lesson about these lection and program as well as the detection of problems in reading education is in ten dedto do. We have the answers to the questions of there search participants descriptive analysis was examined reached as a result of the analysis through the results in a way that is descriptive. As a result and most of the teachers participating in the conversation; duetot here gion have expressed their worry about there ading education. As a consequence, the majority of particip ants should be selected in the area of emphasis on Reading Skills. Teachers stated that most dyslexicstudents. As a result of there search subject in relation to the conclusions and recommend ations are in order.

Keywords