BİLGİSAYAR DESTEKLİ 5E ÖĞRETİM MODELİNİN IŞIK KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 239-255
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Fen ve Teknoloji dersi Işık ünitesinde, yapılandırmacı yaklaşıma göre bilgisayar destekli 5E öğrenme halkası modelinin öğrenci başarısı üzerine etkisi incelenmiş ve öğrencilerin uygulamaya ilişkin düşünceleri belirlenmiştir. Ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel model biçiminde desenlenmiş araştırmada akademik başarı testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Kontrol grubunda geleneksel yöntemle dersler yürütülürken deney grubunda 5E öğrenme halkasına göre hazırlanmış ders planı ile anlatılmıştır. Uygulama süresince deney grubu derslerinde MEB Vitamin, Fen Okulu, Phet gibi kaynakların animasyonlarından faydalanılarak ders anlatılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep İli 23 Nisan Orta Okulunun iki farklı şubesinde 2012-2013 öğretim yılının II. yarıyılında dört hafa süreyle gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizi sonucunda bilgisayar destekli yapılandırmacı yaklaşımın, geleneksel öğrenme yöntemine göre öğrencilerin başarısını arttırmada daha etkili olduğu görülmüştür. Nitel verilerin analiz sonuçları ise genel olarak öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime ilişkin olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermiştir.

Keywords

Abstract

This study examines the effects of computer-based 5E learning model according to constructivist approach on the students’ achievement on the Science and Technology class, Light unit. In addition the study aims to determine participants’ thoughts about the application of the study. In the study, a special case method was carried out, which quasi-experimental research design including control group with pre-test and post-test was applied in it, and the data was gathered by the academic success test and semi structured interview forms. The traditional lessons were executed in the control group, and the lesson plans prepared according to computer-based 5E learning model were applied to the experimental group. The lessons for experimental group were executed by benefiting from the sources like MEB Vitamin, Fen Okulu, Phet etc. The study group is comprised of fifty-six 7th grade students from 2 different branches of 23 Nisan Secondary School, located in Gaziantep. The implementation was executed for 4 weeks in the second term of 2012-2013 academic year. The results obtained in this study reveals that computer-assisted constructivist approach is more effective in improving students’ achievement compared to traditional learning method. As for qualitative data analysis results indicate that participated students have favourable opinions about computer -assisted teaching in general.

Keywords