ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 353-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılandırmacı yaklaşım ile birlikte derslerin ezbercilikten uzak, eğlenceli, hayatın içinde ve kullanılabilir olmasına önem verilmektedir. Dolayısı ile geleceğin öğretmenlerinden olan fen bilgisi öğretmen adaylarının yeni eğitim yaklaşımları ve yöntemlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir. Drama yöntemi de bunlardan biridir. Bu araştırmada 2011-2012 öğretim yılında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan üç üniversitenin eğitim fakültelerinin fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 60 öğretmen adayının (30 kız ve 30 erkek) fen bilimleri dersinin drama yöntemi ile işlenmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan fen bilimleri dersinin drama yöntemi ile işlenmesine yönelik görüşme formu uygulanmıştır. Dolayısıyla çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilime başvurulmuştur. Mülakat yolu ile toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilere bakıldığında öğretmen adaylarının, drama yönteminin etkili uygulandığı takdirde fen kavramlarını anlamayı kolaylaştırdığı, kalıcılığı artırdığı, iletişim becerilerini ve yaratıcılığı geliştirdiği görüşünde oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Due to the constructivist approach, courses that are away from rote, fun, about life and useable are considered important. Therefore, being the teachers of the future, pre-service science teachers need to follow new educational approaches and methods. Drama method is one of them. In this research, it was aimed to identify the views of 4th grade 60 pre-service teachers (30 females, 30 males) of three universities in different regions of Turkey towards instruction of science course via drama in 2011-2012 academic year. For this aim, interview form regarding instruction of science course via drama was developed by the researchers and conducted to participants. Hence, phenomenology was applied in the study. Data were analyzed using descriptive analysis. Looking at the data, it was determined that pre-service teachers had the view that if it is applied effectively, drama makes it easier to understand science concepts, and improves retention, communication skills and creativity.

Keywords