ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN BRANŞA VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 136-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, öğrenme-öğretme süreçlerini doğrudan etkilediği düşüncesinden hareketle öğretmenlerin düşünme stillerini merkeze almış bu düşünme stillerinin branşa ve cinsiyete göre nasıl farklılaştığının belirlenmesini amaçlamıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Elverişli örneklem tercih edilmiş, çalışma grubunu İstanbul ve Çanakkale genelinde ulaşılabilen 142 ortaöğretim öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğretmenlerin %63’ünü bayanlar, %37’sini erkekler oluştururken bu öğretmenlerin branşlara göre dağılımı %32 sayısal, %47 sözel, %21 dil şeklindedir. Araştırmanın verileri Sternberg-Wagner tarafından geliştirilen ve Sünbül tarafından revize edilen ‘Düşünme Stilleri Ölçeği’ ile toplanmıştır. Verilerin analizi için ilişkisiz örneklemlerde t testi ve ANOVA tekniği uygulanmış, grup ortalamalarının karşılaştırılmasında çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferonni kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sözel branşlardaki öğretmenlerin baskın olarak aşamalı düşünme stilini kullandığı, bayan öğretmenlerin baskın düşünme stillerinin de kuralcı düşünme olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The Research has focused on the teachers’ thinking style by basing the thought that it effects the periods of learning-teaching directly, and it has aimed to determine how thinking styles differs according to branch and gender. General Screening Model has been used at this Research. Convenient samples have been preferred and the working group has been gathered from 142 secondary school teachers that could be reached from Istanbul and Çanakkale cities. The teachers in the working group consist of 63% women, 37% men and the distribution of these teachers according to their branches are as 32% maths, 47% verbal, 21% language. The data of the research have been collected by “Thinking Styles Scale” which was developed by Sternberg-Wagner and revised by Sünbül. For the analysis of the data at unrelated samples t test and ANOVA method have been used and for the comparison of group averages, Bonferonni which is one of the multiple comparison tests was used. As a result of this research, it shows that the teachers at verbal branches use dominantly gradual thinking style and the women teachers’ dominant thinking style is rule based thinking.

Keywords