ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÇALIŞMALARININ ETKİLİLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 259-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki çalışmalarının etkililiğine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, 2014-2015 öğretim yılında Konya il merkezinde özel eğitim iş uygulama merkezi ve özel eğitim mesleki eğitim merkezinde görev yapan 24 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme forma ile elde edilmiş ve elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşme sorularının hazırlanması aşamasında alan yazın ve ilgili mevzuat incelenmiş ve soru havuzu oluşturulmuştur. Sorularla ilgili üç uzmanın görüşü alınmış ve ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Özel eğitim iş uygulama merkezi ve özel eğitim mesleki eğitim merkezinde görev yapan ve görüşmeyi kabul eden 24 öğretmen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerden, öğretmenlerin mesleki çalışmaların yılda iki kez gerçekleştirildiği, mevzuat nedeniyle yapıldığı, teorik olarak yürütüldüğü, öğretmen, öğrenci ve okula katkısının olmadığı, konuların uygulamaya dönük olmadığı yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine their views on the effectiveness of the professional works of the special education teachers was conducted with 24 teachers work in special education business practice center and special education vocational training center in the 2014-2015 academic years in Konya. This data were obtained through semi-structured interview form and this obtained data was analyzed descriptively. During the preparation of the interview questions, literature and relevant legislation was reviewed and question pool was formed. Three experts presented the opinions on the questions and the pre-treatment was performed. Interviews were conducted with 24 teachers who accepted the interviews and work in special education business practice center and special education vocational training center. From the obtained data were reached the following conclusions; teachers' professional works were carried out twice a year, it was made because of the legislation, it was carried out theoretically, the lack of contribution to the school, teachers and students, the lack of application-oriented subjects.

Keywords