FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM AMAÇLI İNTERNET KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 58-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının eğitim amaçlı internet kullanımlarının ne düzeyde olduğunu tarama yöntemini kullanarak farklı değişkenler açısından ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim yılında Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinin farklı kademelerinde öğrenim görmekte olan toplam 254 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Yılmaz (2012) tarafından geliştirilen “Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı” anketi modifiye edilerek kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek 12 çoktan seçmeli soru ve 26 likert tipi sorudan oluşmaktadır. Anketin geçerlilik çalışmaları kapsamında öncelikle faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapılırken 21 madde birlikte değerlendirilmiş diğer 5 madde için ayrı bir faktör analizi yapılmıştır. İlk 21 maddenin altı boyutta, diğer beş maddenin ise tek boyutta toplandığı görülmüştür. Cinsiyet, yaş, kişisel bilgisayarın olup olmaması durumu, başarı düzeyi, internete bağlanma yeri ve süresi, internet kullanma amacı, internete girmek yerine tercih ettikleri aktivite, eğitimlerine katkı sağlama amaçlı olarak interneti nasıl kullandıkları, araştırma yaparken kullandıkları site uzantısı değişkenleri açısından öğretmen adaylarının interneti eğitim amaçlı kullanma düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığı incelenmiştir. Değişkenlerin birbirini ve eğitim amaçlı internet kullanımını anlamlı düzeyde etkilediği Çapraz Tablo Testi, Independent Samples "t" test ve one-way ANOVA testleri sonucunda görülmüştür.

Keywords

Abstract

Making use of the survey method, this study is intended to depict the level at which the science teacher candidates use the internet for educational purposes on the basis of different variables. The sample group of the study consists of 254 undergraduate students studying at different grades of the Department of Science Teaching at Erzincan University in the 2015-2016 academic year. The “Internet Use for Educational Purposes” Survey, developed by Yılmaz (2012), was used for collecting data after having been modified. The scale used in the study is made up of 12 multiple-choice questions and 26 likert questions. The factor analysis was primarily done for checking the validity of the survey. While the factor analysis was being carried out, 21 questions were assessed together and another factor analysis was done for the remaining 5 questions. It was realised that the first 21 questions were classified under six dimensions while the other five were classified under one dimension. It was examined whether there were significant changes among the teacher candidates with respect to their levels of use of the internet for educational purposes based on such variables as gender, age, possession of personal computer, level of academic success, the place where they have an access to the internet and the limitations of access time, the purpose of using the internet, the activities preferred in place of the use of the internet, the way they use the internet for contributing to their education and the site extensions used while doing research on the internet. It was realised that the variables affect one another and the use of the internet for educational purposes significantly following the Crosstab test, Independent Samples “t” test an done-way ANOVA test.

Keywords