ATIK NESNELERİN SANATTA VE SANAT EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 246-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile atık nesnelerin sanatta ve sanat eğitiminde kullanımının betimlenmesi ve bu betimlemenin bir bölümünün görüşme formu kullanılarak öğretim elemanları görüşleriyle yapılması amaçlanmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup; betimsel-tarama yöntemiyle yapılandırılmıştır. Bilgiler literatür taraması ve derinlemesine görüşme yoluyla toplanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak çalışmacı tarafından geliştirilmiş ve beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Aydın ilinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi, İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan 22 öğretim elemanı oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of the research is to determine the using of waste objects in art and art education and to make a part of this determination by using semi-structured interview form applied to academic staff. This study is a qualitative study and configured with descriptive-scanning method. Information gathered through literature scanning and depth interview, the data obtained is interpreted. Form of Semi-structured questions developed by the researcher has been used as data collection tool in the study. Data have been analyzed by using content analysis method. Working group of the study has consisted of 22 academic staffs from Adnan Menderes University in Aydın, Ege University and Dokuz Eylül University in Izmir, in 2015-2016 academic year.

Keywords