ROL OYNAMA TEKNİĞİ İLE FARKLI ENGEL DURUMLARI OLUŞTURULARAK İŞLENEN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN EMPATİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 22-37
Year-Number: 2016-9

Abstract

Bu araştırmanın amacı rol oynama tekniği ile farklı engel durumları oluşturularak işlenen ortaokul beden eğitimi derslerinin, öğrencilerin empati düzeylerine etkisini tespit etmektir. Araştırma 2015- 2016 öğretim yılında Bolu Merkez İlçede bulunan bir ortaokulda yürütülmüştür. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmaya deney grubunda 18, kontrol grubunda 17, toplam 35 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Jolliffe ve Farrington (2006) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ ye uyarlaması Topcu, Erdur-Baker ve Çapa-Aydın (2010) tarafından yapılan “Temel Empati Ölçeği” kullanılmıştır. Verilen çözümlenmesinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü Anova istatistiği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilişsel ve duygusal empati puanları arasında anlamı bir fark bulunmazken, toplam empati puanlarında deney grubu lehine anlamlı farka ulaşılmıştır. Ancak öğrencilerin ön test ve son test bilişsel, duygusal ve toplam empati puanları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Ayrıca, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve toplam empati puanlarında cinsiyet x işlemin ortak etkisinde anlamı farka rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate the effect of physical education classes with role playing technique, delivered through forming disability on the level of students’empathy. This study was carried out in a secondary school in Bolu of 2015-2016 education year. This study was a quasi-experimental design with pre-post test control groups. Totally 35 students were participated in this study, 18 students in experiment group and 17 students in control group. In data collection, “Basic Empahty Scale” by Jolliffe and Farrington (2006) was used. Adaptation of this scale to Turkish was done by Topçu, Erdur-baker and Çapa-Aydın (2010). In statistical analysis two-way Anova for repeated measures was applied. In conclusion, although there was no significant differences between control and experiment groups in their post-test of cognitive and affective empathy scores, the total empathy scores of experiment group was reported significanly higher. However there was no significant difference between the pre and post-test scores of both groups in cognitive, affective and total empathy scores. In addition, there was no significant difference in gender x process main effect of students’ cognitive, affective and total empathy scores.

Keywords