DEVLET OKULLARINDAKİ İNSAN KAYNAKLARININ STRATEJİK OLARAK YÖNETİLMESİ

Author:

Number of pages: 55-69
Year-Number: 2016-9

Abstract

Eğitim sisteminde yapılacak stratejik yönetim odaklı reformlar ülkemizin insan sermayesi açısından önemli olduğu için, çalışmanın genel amacı Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) devlet okullarında uyguladığı insan kaynakları politikaların olumlu ve olumsuz sonuçlarının araştırılmasıdır. Bu araştırma şu aşamalara göre yapılmaktadır: gelişmiş kurumsal performansın (öğrenci başarısının) arttırılması gerektiğinin kavranması; okulların öğrenci performansını arttırılabilmesi için kurumsal bir strateji uygulanması; kurumsal stratejiyi yürütecek kilit çalışanların belirlenmesi; her bir kilit rol için kilit yeterliliklerin belirlenmesi ve motivasyonun sağlanması; okullarda yetenek kazanımı, yetenek gelişimi, motivasyon ve yeteneğin kalıcılaştırılmasının sağlanmasıdır. Değerlendirici örnek olay incelemesi yönteminin uygulandığı bu çalışmanın ilk bölümünde stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları genel olarak açıklandıktan sonra stratejik yönetimin gerekliliği tartışılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, eğitim ile insan sermayesinin stratejik yönetimi arasındaki bağlantı incelenmektedir. Üçüncü bölümde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın insan sermayesini stratejik olarak yönetmek için uyguladığı kurumsal stratejik yönetimi incelenmektedir. Araştırmanın sonucunda, MEB’in uyguladığı yeni politikaların hedeflerine ulaşma açısından eksiklikler olmasına rağmen, kararlı bir şekilde uygulanacak etkili bir stratejik yönetim sayesinde MEB bu hedeflere daha çok yaklaşacaktır.

Keywords

Abstract

It is necessary to evaluate negative and positive results of Ministry of Education (MEB) policies in public schools because new reforms focused on strategic management in education system are very essential in terms of human capital in a country. In this study, the evaluation of MEB policies is made according to following stages: admitting that it is necessary to increase organizational performance (student success); determining an organizational strategy to increase student success; selecting key personnel to carry out the organizational strategy; determining key competencies and providing motivation for each key role; providing talent acquisition, talent improvement, motivation and sustainability of talent in schools. In this direction, descriptive research method is applied in this study. In the first part, terms of strategic management and strategic planning are explained in general, and later the necessity of strategic management is argued. Secondly, the interaction between education and strategic management of human capital is evaluated. In the third part, the organizational strategic management of MEB is evaluated in order to understand how strategic management of human capital in education is important. As a result of the study, it is stated that although there are deficiencies in MEB policies in terms of reaching the targets, MEB can get closer to its targets by insisting on an effective strategic management.

Keywords