MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 70-89
Year-Number: 2016-9

Abstract

Araştırmada müzik eğitimi alma durumunun lise dönemindeki öğrencilerin saldırganlık düzeyi üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmanın örneklem grubunu müzik eğitimi alan (60) ve almayan (244) 304 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Buss ve Peryy (1992) tarafından geliştirilen ve Can (2002) tarafından Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Saldırganlık ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için öğrencilerin öğrenim gördükleri lise türlerine göre ve her bir lisenin kendi içerisinde cinsiyetlerine göre saldırganlık düzeyleri arasındaki farklılığa Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi analizi bakılmıştır. Öğrencilerin her bir lisede ayrı ayrı sınıf düzeylerine göre saldırganlık düzeyleri arasındaki farklılığa One-WayAnova (Tek Yönlü Varyans) analizi ile bakılmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyet değişkenine göre her iki okul türünde erkek öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu; sınıf düzeyi değişkenine göre müzik eğitimi alan öğrencilerin puanlarında anlamlı bir fark bulunduğu, lise türüne göre ise müzik eğitimi almayan öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The objective of the present study is to examine the effect of attending musical education on the aggression level of high school age students. Sample group of the study, which was conducted with survey model, included 304 students that attended music classes (60) and that did not attend music classes (244). A personal Information Form and Aggression Questionnaire developed by Buss and Peryy (1992) and adapted to Turkish by Can (2002), who also conducted validity and reliability studies in Turkish population, were used in the study as data collection tools. For data analysis, the differences between the aggression levels of the students based on the types of high schools they attend and based on the gender within the context of each high school were analyzed with independent sample t-test. The difference between the students’ aggression levels based on their grade levels separately in each high school was analyzed with one-way analysis of variance (ANOVA). Study findings demonstrated that the scores of male students were higher in both school types based on gender variable, the scores of students who attended music classes were significantly different based on the grade level variable and the scores of the students who did not attend music classes were higher based on the high school type

Keywords