SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 90-103
Year-Number: 2016-9

Abstract

Günümüzde eğitim sistemimizin temelini oluşturan yapılandırmacı anlayışa göre öğretmenlerin rolü büyük ölçüde değişmiştir. Bu anlayışa göre öğretmenler, öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgilerinin üzerine yeni bilgilerini inşa etmelerinde yardımcı olurlar. Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ile ilgili öğretmen yeterliliklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini (N:150) 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören Sınıf Eğitimi öğrencileri oluşturmaktadır. Ayrıca araştırma genel tarama türünde olup betimsel bir çalışmadır. Araştırmada Karadağ’ın (2007) geliştirdiği “Yapılandırmacı Öğrenme ile İlgili Öğretmen Yeterliliği Ölçeği” kullanılmıştır. Karadağ (2007) bu ölçeğin Cronbach Alpha katsayısını 0.793 olarak belirlemiştir. Çalışmanın sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ile ilgili yeterliliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Today, teachers’ roles have changed to a great deal with the constructivist approach that is the basis of our education system. According to this approach teachers help students construct new information on the present ones. This study aims to evaluate the primary teacher trainees’ teaching competence in terms of constructivism. Sample of the study (N:150) is made up of students who study Primary Teaching at İstanbul University in 2015-2016 academic year. The research is a descriptive study that involves simple scanning. “Teachers’ Competence Test about Constructivist Learning” which was developed by Karadağ (2007) was used. Karadağ (2007) mentioned that the Cronbach Alpha number of this scale was 0.793. As a result of this study, it was seen that primary teacher trainees are competent in terms of constructivist learning.

Keywords