SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Author:

Number of pages: 121-134
Year-Number: 2016-9

Abstract

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “coğrafya” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında ilk ve son sınıfta öğrenim gören 81 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının coğrafya kavramına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla “Coğrafya...gibidir, çünkü…” ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış bir form hazırlanmıştır. Katılımcılardan formda verilen cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları 48 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar, ortak özellikleri bakımından irdelenerek 10 adet farklı kavramsal kategoride toplanmıştır. Araştırmanın sonunda; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya kavramına ilişkin algılarının çeşitli ve zengin olduğu görülmüş, coğrafya kavramını, en fazla %34,32 ile yaşamın ifadesi olarak algıladıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak metaforların, farklı katılımcıların coğrafya kavramına ilişkin algıları belirlemede güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine social studies teacher candidates’ metaphors regarding the concept of “geography”. A total of 81 freshman and senior teacher candidates studying at Program in Social Studies Education, Primary Education Department of an Education Faculty participated in the study. A semi-structured form containing the sentence “Geography is like…because…” was developed in order to identify teacher candidates’ perceptions about the concept of geography. Participants were asked to complete the sentence on the form. Research data was analyzed through content analysis. According to research findings, teacher candidates produced 48 valid metaphors, all of which grouped under 10 different conceptual categories depending on their common features. Research results have indicated that social studies teacher candidates have a rich and versatile perception about the concept of geography and that participants mostly perceive geography as the like itself, with a percentage of 34,32. In conclusion, it is possible to state that metaphors can be employed as a strong research tool n order to determine how different participants perceive geography.

Keywords