ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ MATEMATİK KİTAPLARININ, KAVRAMLARA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 233-250
Year-Number: 2016-9

Abstract

Kavramlar, mantık yürütmede, sınıflandırarak öğrenmede, sonuç çıkarmada, dili anlamada ve üretmede, açıklamada, problem çözmede ve genellemede önemli bir rol oynamaktadır. Kavram öğretimlerinin etkili ve kalıcılık sağlayacak şekilde düzenlenmesi, zihinsel yetersizlikten etkilenen öğrencilerin günlük ve akademik hayatında kavramları etkili şekilde kullanmaları açısından son derece önemlidir. Ders kitapları, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin matematik kavram ve becerilerini kazanmaları, kalıcılığın sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için hazırlanmış matematik ders kitaplarının, geometrik şekillere yönelik etkinlikler açısından incelenmesidir. Matematik ders kitaplarının incelenmesinde döküman analizi yapılabilmesi için değerlendirme formu geliştirilmiştir. Normal gelişim gösteren çocuklar için hazırlanmış matematik kitaplarıyla işaretlemelere yönelik tutarlılık çalışmaları yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından bağımsız olarak kitaplar incelenmiştir. Gözlemciler arası tutarlılık %95 bulunmuştur. Bulgular kitaplarda kavramlara yönelik etkinliklerin sınırlı sayıda olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan araştırmanın zihinsel engelli öğrencilerin ders kitaplarındaki geometrik şekilleri kazanmaları ve genellemelerine yönelik etkinlikler açısından yeniden düzenlenmesine yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Concepts play an important role in reasoning, taxonomic learning, inference, as well as in understanding, producing and explaining the language, in problem-solving and generalization. To organize the teachings of concepts in an effective and permanent way is highly crucial for the mentally retarded students to utilize the concepts efficiently in their daily and academic life. Textbooks are very important to have the mentally retarded students gain math concepts and skills, and to maintain its persistence. The purpose of this study is to evaluate the presentations and exercises on geometric shapes in the math textbooks prepared for mentally retarded students. In the evaluation of math textbooks, an evaluation form was created for the purpose of document analysis. Consistency studies were conducted for marking with the math textbooks prepared for normally-developing children. The textbooks were independently analyzed by researchers. Interrater agreement among the researchers was calculated as 95%. The findings proved that the number of the activities towards concepts in the textbooks was limited. It is assumed that this study may lead to the reorganization of the activities to enable the students to acquire and generalize the geometric shapes in the textbooks.

Keywords