İLKOKUL II. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 235-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 2. sınıf oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretim programı kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Tarama modelindeki bu çalışmanın evreni, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya ili, Akşehir, Ereğli, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 247 ilkokul 2. sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Web ortamında uygulanan anket sorularını gönüllü olarak cevaplayan 60 2. sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenleri için oyun ve fiziki etkinlikler dersinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. İlkokul 2. sınıf öğretmenlerinin, bu ders için not vermenin önemli olmaması gerektiği görüşünde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin tamamı, bu ders için okul idaresinin malzeme ve araç-gereç desteğinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu dersin öğretmenler tarafından zamanında ve düzenli bir şekilde yapıldığı ve amacına göre işlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan bu dersin öğretim programı kazanımlarının öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu ve kazanımların büyük bir bölümünün öğrencilere kazandırıldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the current study is to investigate the classroom teachers’ opinions about the extent to which the objectives of elementary school 2nd grade Play and Physical Course are achieved. The universe of the current study designed in survey model consists of 247 elementary school 2nd grade classroom teachers working in state schools located in the city of Konya and its provinces of Akşehir, Ereğli, Hadim and Taşkent in 2013-2014 school year. The sampling of the study is comprised of 60 2nd grade classroom teachers voluntarily completing the questionnaire administered in the Web environment. At the end of the study, it was found that the course of Play and Physical Activities is of great importance for the participating teachers. The 2nd grade classroom teachers were found to be of the opinion that it should not be important to assess students through grades for this course. Moreover, all of the teachers stated that support of the school management is important for the provision of equipments and tools needed for this course. It was also concluded that this course is properly taught by the teachers in such a way as to accomplish its objectives. Finally, it was found that the objectives stated in the curriculum of this course are suitable for the level of students and most of these objectives have been accomplished by students.

Keywords


 • Altun, M. (2016). İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim Programının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 327-347.

 • Arslan, Y. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Birinci Kademede Beden Eğitimi Ders Programlarına ve Beden Eğitim Dersine İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Ayan, S. (2007). İlköğretim I. ve II. Kademede Beden Eğitimi Dersinin Amaçlarına Göre Uygulanma Durumunun İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Bal, H. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri, Isparta. Yayın No:21. Süleyman Demirel Üniversitesi,. Baltacı, G., Düzgün, İ. (2008). Adölasan ve Egzersiz. Ankara: Klasmat Matbaacılık.

 • Bayar Çelebi, D. (2007). Türkiye ve Azerbaycan’daki Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarının Karşılaştırmalı İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

 • Ceylan, E. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Bilgi Tutum ve Uygulamaları (Konya İli Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

 • Çiçek, R. (2008). Uşak Karahallı İlçesi İlköğretim Okulları Birinci Kademesinde İşlenen Beden Eğitimi Derslerinin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Çoban, B., Karakaya, Y. E. ve Coşkuner, Z. (2010). İlköğretimde Beden Eğitimi Dersinde Kullanılan Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs. Elazığ. TÜBİTAK Desteği ile Basılmış. Cantekin Matbaası, 417-422.

 • Dağdelen, O., Kösterelioğlu, İ. (2015). İlkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:19, Nisan 2015, 97-128.

 • Dalaman, O. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayıncılık.

 • Esen, M. A. (2008). Geleneksel Çocuk Oyunlarının Eğitimsel Değeri ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Ahıska Oyunları: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi XXI (2), 357

 • Güven, Ö., Yıldız, Ö. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim I. Kademede Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs. Elazığ. TÜBİTAK Desteği ile Basılmış. Cantekin Matbaası, 423-427

 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kazu, H., Aslan, S. (2013). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 24. Sayı: 1. 49-63.

 • Kiper, N.(1999). Importance of Play Areas in Child Development and Desing Guidelines for Play Areas: İzmir, A Dissertation Submitted to the Graduate Scholl in Partial Fulfilment of the Requirements fort he Degree of, Master of Urban Design, 1, 124-127.

 • Mamak, H. (2012). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Amaçlarına Ulaşma Düzeyini Etkileyen Faktörler: Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2012, 14(1), 109-115.

 • Sunay, Y., Sunay, H. (1996). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi: Gazi Beden Eğitim ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: I, Sayı: 4, Ankara, 35-53.

 • Şentürk, U., Arakoç, B., Demir, E., Koyuncuoğlu, K. ve Bektaş, Ü. (2014). İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş ve Uygulamaları: 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 7-9 Kasım. Konya, 386.

 • Şirin, E. F. (2009). Yeni İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (Altıncı Sınıf) Öğretim Programının Uygulanabilirlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Manisa. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. BESBD, 4(2), 92-102.

 • Şirin, E. F., Bozkurt, İ. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi İle İlgili Tutum ve Uygulamaları: 4.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. 10-11 Haziran. Bursa, 94-101.

 • Şirinkan, A. (2008). İlköğretim Beden Eğitim ve Spor Öğretim Programı ve Öğretim Sürecinin Ders Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 • Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O. ve Kılcıgil, E. (2006). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi: Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV, (4), 139-147.

 • Topkaya, İ. (2013). İlkokullarda (1-4. Sınıf) “ Oyun ve Fiziki Etkinlikler” Dersi Öğretimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • TTKB (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). (Ocak, 2017). İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi. Erişim Tarihi: 05.01.2017, http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_04/01092806_haftalikderscizelgesi_ilkorta .pdf

 • Vural, M. (1999). En Son Değişiklikleriyle İlköğretim Okulu Programı: Sekiz Yılın Tamamı ve Bütün Dersler. Erzurum: Yakutiye Yayıncılık.

 • Yıldız, Ö. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitim Dersine Yönelik Tutumları ve Karşılaştıkları Problemler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics