OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK KİTAPLARININ YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : Temel Eğitim Anabilim Dalı
Number of pages: 38-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan kitaplarda Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ilgili kazanım ve göstergeleri doğrultusunda yazmaya hazırlık çalışmalarına yer verilme durumunun belirlenmesi ve bu durumun ilkokul programındaki ilgili kazanımlar açısından etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Okul Öncesi Eğitim Programı, üç okul öncesi öğretmeni, üç sınıf öğretmeni ve bir öğretim üyesi tarafından yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik kazanımları belirlemek amacıyla incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen etkinlik ve aile katılımı kitaplarında “yazı farkındalığı gösterir” kazanımının sadece “yazının yönünü gösterir” göstergesi ve ‘küçük kas kullanımı gerektiren hareketler yapar’ kazanımının incelenen göstergelerine yönelik etkinliklere genel olarak yer verildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak kitapların hazırlanmasında programdaki kazanım ve göstergelere ulaşılmasını sağlayacak etkinliklere yer verilmesi, eserlerin bakanlık tarafından denetlenmesi gerektiği ve öğretmenlerin de bu eksiklikleri hazırlayacakları alternatif etkinliklerle giderebilecekleri düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the situation of preparing for writing in line with the related acquisitions and indicators of the Pre-school Education Program in the books prepared for the students who are studying at pre-primary education institutions and aiming to reveal their effects in terms of related gains in the primary school program. The research was carried out by document review methodology within the scope of qualitative research approach. The Pre-School Education Program has been examined by three pre-school teachers, three classroom teachers, and a researcher to determine the acquisitions for the preparatory work for writing. In the examined activities books and family participation books, gain of the "print awareness shows" only "indicative writing direction" indicator and the examinations of the “'the small muscle use makes the necessary movements " were generally included. Based on these results, it is thought that the preparation of the books should include activities that will enable acquisitions and indicators of the program, that the works should be supervised by the ministry, and that the teachers will be able to take these deficiencies with alternative activities.

Keywords


 • Alisinanoğlu, F. ve Şimşek, Ö. (2013). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazmaya hazırlık becerilerini değerlendirme kontrol listesinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1163-1176.

 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2829-2846.

 • Ateş, H. D. (2015). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazılarının yazma özelliklerinin ilişkileri açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17, 200-219.

 • Bay, D. N., Altun S. A. ve Çetin, Ö.Ş. (2014). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 244-263.

 • Coşkun, İ. (2013). Türkiye ve Bulgaristan‟da ilkokuma yazma sürecinde öğrencilerin ürettikleri yazıların okunaklılık bakımından incelenmesi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8(8), 357-378.

 • Çetin, Ş. Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2013). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı farkındalığını değerlendirme kontrol listesinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 15-28.

 • Duran, E., ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.

 • Erdoğan, Ö. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin fonolojik farkındalık becerileri ile yazma becerileri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 14991510.

 • Hartingsveldt, M. J, Vries, L., Cup E. H. C., Groot, İ. J.M. & Sanden, M. W.G.N (2014). Development of the writing readiness ınventory tool in context. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 34(4), 443-456.

 • Heibert, E. H. (1981). Developmental patterns and interrelationships of preschool children‟s print awareness. Reading Research Quarterly, 16(2), 236-261.

 • Işıtan, S. ve Akoğlu, G. (2016). Yazı farkındalığı becerilerinin resimli çocuk kitabı aracılığıyla değerlendirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1333-1352.

 • Justice, L. M. & Ezell, H. K. (2001). Word and print awareness in 4-year-old children. Child Language Teaching and Therapy, 17(3), 207-225.

 • Justice L. M. & Ezell H. K. (2000). Enhancing children‟s print and word awareness through home-based parent intervention. American Journal of Speech-Language Pathology, 9(3), 257–269.

 • Justice, L. M., Skibbe, L., Canning, A., & Lankford, C. (2005). Pre-schoolers, print and storybooks: an observational study using eye movement analysis. Journal of Research in Reading, 28(3), 229-243.

 • Kandır, A. ve Yazıcı, E. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı‟nın okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 451-488.

 • Koç, Z. (2016). Masal kitaplarının 5-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarının gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • May, A. (1998). Learning to read and write: developmentally appropriate practices for young children. National Association for the Education of Young Children, 53(4), 30–46.

 • Milli Eğitim Bakanlığı T.E.G.M. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Programı. Erişim tarihi: 30 Aralık 2016, http://tegm.meb.gov.tr/.

 • Milli Eğitim Bakanlığı, T.T.K.B. (2015). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-5. Sınıflar). Erişim tarihi: 30 Aralık 2016, http://ttkb.meb.gov.tr/.

 • Özenç, M. ve Özenç, E. G. (2016). Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 84-97.

 • Pullen, P.C., & Justice L.M. (2003). Enhancing phonological awareness, print awareness, and oral language skills in preschool children. Intervention in School and Clinic, 39, 87-98.

 • Reis, E. M. (1989). Activities for improving the handwriting of learning-disabled students. The Clearing House. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 62(5), 217-219.

 • Şahin, İ. T., Sak, R. ve Tuncer, N. (2013). Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.

 • Şimşek, Ö. (2011). 60-72 aylık çocukların yazı farkındalığı ve yazmaya hazırlık becerilerinin gelişiminde okuma yazmaya hazırlık programının etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Tuğluk, İ. H., Kök, M, Koçyiğit, S., Kaya, H.İ. ve Gençdoğan, B. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma etkinliklerini uygulamaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 72-81.

 • Vural, D. E. (2006). Okul öncesi eğitimi programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Whitehurst, G.J. & Lonigan, C.J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69(3), 848-872.

 • Winter, S. M., & Kelley, M. F. (2008). Forty years of school readiness research. Childhood Education, 84(5), 260-266.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71. EXTENDED SUMMARY One of the most basic aims of preschool education is to prepare students for elementary

                                                                                                    
 • Article Statistics