FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 115-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi öğretmenliğindeki 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim türü, mezun olduğu okul gibi değişkenler açısından mesleki öz yeterliklerini belirlemekti. Çalışmaya 80 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerini ölçmek için Kahyaoğlu ve Yangın (2007) tarafından geliştirilen ’Öğretmenlik Öz-Yeterliklerinin Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin öz yeterliklerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği, erkek adayların bayan adaylara göre öz yeterliklerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerinde cinsiyetin etkisi vardır. Ancak, sınıf düzeyi, öğrenim türü, mezun olduğu lise değişkenleri açısından anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research was to determine self-sufficiency of 1 st, 2nd, 3th graduate student of Faculty of Education in Sinop University on some variable such as gender, class level, grade and the type of schools where they had been graduated. A total of 80 graduate student participated in the study. In the study, it was used “teaching own-Qualification Scale” whice Kahyaoglu and Yangın (2007) translated to Turkish in order to measure self sufficiency of the graduate students. Independent t-tests and one way ANOVA were used in resolving datas achieved. According to the result of the study, self-sufficiency of students was detected to change to a remerkable level as depending on gender. The male student had higher self sufficiency than female students. As a result, it is considered that gender affects self-sufficiency on the teacher candidates.

Keywords


 • Açıkalın, A. (1994). Teknik ve Toplumsal Yönleriyle Okul Yöneticiliği. 4. Baskı.Pegem Yayınları No:10, Ankara.

 • Akkaya, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 35-42.

 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Sosyal Bilimler Dergisi, ZKÜ, 235–252

 • Balım, A.G. Kesercioğlu, T. ve İnel, D. (2009) Fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 55‐74

 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.

 • Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 15, s. 33-53.

 • Çavaş, H.P. ve Kesercioğlu,T. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin fen ve teknoloji öğretim yeterliklerinin belirlenmesi. Ege eğitim dergisi, 9 (1),75-94.

 • Deniz,S. (2013) An Investigation of the Learning Styles and Teacher Self-Efficacy Levels of Perception of Pre-serviceTeachers According to Various Variables. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (3), 667-684.

 • Ekinci, A., Yıldırım, M. C., Bindak, R. Öter Ö. M., Özdaş F., Akın M. A. (2014) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 13 (3), 723-734.

 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu eğitim dergisi, 2, 427-438.

 • Güven, S. (2006). Öğretim teknolojiler ve materyal geliştirme dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi. İnönü üniversitesi, 4, 165-179.

 • İpek, C., Tekbıyık, A. ve Ursavaş, Ö.F. (2010). Lisansüstü öğrencilerinin araştırma öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutum. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1),127-145.

 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi,15(1), 73-84.

 • Köse S. ve Dinç S. (2012) Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlilik Algıları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, (18), 121-141.

 • Ocak, G. ve Demirdelen, C. (2009). Eğitim fakültesi öğrencileri ile tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 107-131.

 • Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008) .Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Uluslar Arası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,14.

 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1),145-159.

 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 ( 2), 151-168.

 • Sağlam, A. Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.

 • Sungur Gül, K. ve Özer Özkan, Y. (2013) Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterlilikleri Önem Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Belirlenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 12 (4), 867-881.

 • Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen İ. (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarını Öğretmenlik Yeterlilikleri Üzerine Değerlendirmeleri. Muğla üniversitesi, Eğitim Fakültesi dergisi 166, 113-123.

 • Tanel, R., Şengören, S. K. ve Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-9.

 • Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim, 45, 109-127.

 • Yarar, S. and Tekbıyık, A. (2009) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik sahip oldukları kişisel ve mesleki nitelikleri konusundaki algılarının incelenmesi. Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi.

 • Yeşilyurt, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine genel yeterliliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 71-100 .

 • Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 355-379.

                                                                                                    
 • Article Statistics