LİSE BİYOLOJİ DERSİNDE 7E YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÖĞRETİM MODELİNİN BAŞARIYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 94-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sistemimiz genel olarak geleneksel yöntemler ile yürütülmektedir. Bu durum öğrencilerin ilgi düzeylerinin istenilen seviyeye ulaşmasında sorunlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada fen eğitiminin yapılandırmacı yaklaşım temelleri üzerine kurulmuş bir öğrenme modeli olan 7E Modeli’ne göre yapılması ve modelin öğrenci başarısına etkisinin ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışmamızda lise 3. sınıf 58 öğrenci uygulamamızın deney grubunu, 55 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Mayoz bölünme ve eşeyli üreme konusunda 7E Modeli’ne göre işlenen ders ile geleneksel yönteme göre işlenen dersten dolayı öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir farka bakılmıştır. Araştırma kapsamında öğrenci başarılarının tespit edilmesi amacıyla deney ve kontrol gruplarına ön test–son test olarak Konu Analiz Testi (KOAT) uygulanmıştır. Bu yapılan çalışmada konulara başlarken deney ve kontrol gruplarının başarı seviyeleri birbirine yakınken, çalışma sonucunda başarı durumları arasında deney grubu lehine farklılıklar oluşmuştur. Bu da bize uygulamalı eğitimin geleneksel yöntemle yapılan eğitimden daha faydalı olduğu kanaatini vermektedir.

Keywords

Abstract

Our education system is generally carried out by traditional methods. This creates problems in reaching the desired level of interest of the students. This work is based on the constructive approach of Science Education. In this study, it was aimed to make a learning model according to 7E Model and to reveal the effect of the model on student success. In our study, high school 3rd grade, 58 students constitute the experimental group of our practice. In our study, high school was in 3rd grade and 55 students were in control group. A significant difference was observed in the academic achievement of students due to the fact that the course was divided into meiosis and sexual reproduction according to the 7E Model and the traditional method. Subject analysis test (SAT) was applied as pre-test and post-test to the experimental and control groups in order to determine the student achievement within the scope of the research. While the achievement levels of the experiment and control groups were close to each other while the results of the study were similar to each other, there were differences in favor of the experimental group among the results of the study. His suggests that practical training is more useful than traditional method training.

Keywords


 • Abbott, 5. and T. Ryan (1999) ‘Consstructing Knowledge, Reconstructing Schooling” Educational Leadership, November,: 66-69.

 • Appleton, K. (1997). Analysis and description of students’ learning during science classes using a constructivistbased model. Journal of Research in Science Teaching, 34(3), 303- 318.

 • Bodner, G. M. (1990). Why good teaching fails and hard-working students do not always succeed? Spectrum, 28(1), 27-32

 • Brooks 1. G. and M. G. Books. (1993), The Case for Constructivist Classrooms, Virginia, ASCD Alexandria.

 • Bybee, R. W. (2003). Why The Seven E's, http://www.miamisci.org/ph/lpintro7e. html. Erişim Tarihi: 16.06.2003.

 • Çepni, S., San, H. M., Gökdere, M., Küçük, M. (2001). Fen Bilgisi Öğretiminde Zihinde Yapılanma Kuramına Uygun 7E Modeline Gore Örnek Etkinlik Geliştirme. Yeni Bin Yılın Basında Türkiye’de Fen Bilimleri Egitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

 • Çopur, T. ve Moğol, S. (2012). Fizik eğitimde işbirliğine dayalı yaklaşımın kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 251-266.

 • Eisenkraft, A.(2003). Expanding the 5E Model. The Science Teacher. September: 56-59.

 • Güneş, B. (2007). Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaşları: Cephelerdeki Fizikçilerden Thomas S. Khun ve Alan D. Sokal. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1), 23-41.

 • Gürdal, A. (1988). Fen Öğretimi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, 21, 3449.

 • Hand, B., Treagust, D.F. & Vance, K. (1997). Student perceptions of the social constructivist classroom. Science Education, 81(5), 561-57.

 • Hand, B. & Treagust, D. F. (1991). Student achievement and science curriculum development using a constructivist framework, School Science and Mathematics, 91(4), 172-176.

 • Lubbers, C. A. And Gorcyca, D. A. (1997). Using Active Learning in Public Relations Instructions: Demographic Predictors of Faculty Use. Public Relations Review, 23(1), 67-80.

 • Özmen H. (2004), Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Education Technology, 3(1), 100- 111.

 • Öztürk, B. (1999). Öğrenme ve Öğretmede Dikkat. Milli Eğitim Dergisi, 144.

 • Selley, Nıck. The Art of Constructivist Teaching in The Primary School, London, David Fulton Publishers, 1999.

 • Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R.& Piburn, M. (1997). İlköğretim fen öğretimi. YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara

 • Ünsal, Y. ve Moğol, S.(2004). İşbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin fizik dersi akademik başarısına etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 40, 616-627.

 • Yeşilyurt, E. (2009).İşbirliğine dayalı öğrenmenin öğrenci davranışları üzerindeki etkisine ilişkin öğrenci görüşleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 161-178.

 • YÖK/Dünya Bankası, (1997). Fen Bilimleri Eğitimi, YÖK yayınları, Ankara. EXPANDED SUMMARY In this study, according to 7E Model which is a learning model based on constructivist

                                                                                                    
 • Article Statistics