ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISININ YORDAYICISI OLARAK ANNELERİNİN DEPRESYON, KAYGI, STRES VE BENLİK SAYGI DÜZEYLERİ

Author:

Number of pages: 1-15
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinde benlik saygısının yordayıcısı olarak annelerinin depresyon, kaygı, stres ve benlik saygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın diğer bir amacı da ortaokul öğrencilerinin benlik saygısının annelerinin öğrenim düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, Samsun’un Havza ve Alaçam ilçelerinde çeşitli ortaokullarda öğrenim görmekte 74’ü kız 76’sı erkek olmak üzere 150 öğrenci ve 150 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın modeli kesitsel türde ilişkisel tarama modeli olup katılımcılar seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından çalışmaya katılanların cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, anne öğrenim düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanan kişisel bilgi formu,öğrencilerin benlik saygı düzeylerini tespit etmek amacıyla Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri, annelerin benlik saygı düzeylerini tespit etmek amacıyla Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve annelerin depresyon, kaygı, stres düzeylerini tespit etmek amacıyla da Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 17 paket programı yardımı ile analiz edilmiş olup One-Way ANOVA ve Çoklu Regresyon Analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin benlik saygı düzeyinin annelerinin öğrenim düzeyine göre anlamlı olarak farklılaştığı,annelerin benlik saygı düzeyinin ortaokul öğrencilerinin benlik saygı düzeyini pozitif yönde yordadığı, annelerin depresyon, kaygı, stres düzeyinin ortaokul öğrencilerinin benlik saygı düzeyini yordamadığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the depression, anxiety, stress and self-esteem levels of mothers as a predictor of self-esteem in middle school students. Another aim of the study is to show whether the self-esteem of middle school students is significantly differentiated according to the level of education of their mothers. The sample of the research is composed of 150 students and 150 mothers, 74 of whom are girls and 76 of whom are students, in various secondary schools in Samsun's Havza and Alaçam districts. The model of the research was cross-sectional relational screening model and the participants were determined by appropriate sampling method with non-random sampling methods. In order to determine the self-esteem levels of the students, the Coopersmith Self-Esteem Inventory, the Rosenberg Self-Esteem Scale to determine the self-esteem levels of the mothers, the gender, age, class level, And Depression Anxiety Stress Scale were used to determine depression, anxiety and stress levels of mothers. Data were analyzed with the help of SPSS 17 packet program and One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis methods were used. It was determined that the self-esteem level of the middle school students significantly changed according to the education levels of the mothers, the mothers self-esteem level predicted the self-esteem level of the middle school students positively and the depression, anxiety and stress levels of the mothers did not predict the self-esteem level of the middle school students.

Keywords