ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

Author:

Number of pages: 16-37
Year-Number: 2017-11

Abstract

Öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin stratejik liderlik uygulamalarını araştırdığımız çalışmamızda, hem nicel hem nitel veriler ile betimsel araştırma modeli tercih edilmiştir. Çalışmamızın örneklemini İstanbul İli Eyüp İlçesinde görev yapan 261 sınıf ve brans öğretmeni oluşturmaktadır. Yine araştırmamızın nitel boyutunun çalışma grubunu görüşmeye gönüllü 12 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel verilerimiz SPSS programı ile analiz edilmiştir. Nitel verilerimiz içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmamızın sonucunda öğretmenlerin en yüksek algı puanlarının, stratejik liderliğin etik uygulamalar boyutunda olduğunu ve bununla birlikte en düşük algı puanlarının dönüşümsel uygulamalar boyutunda olduğu görülmütür. Cinsiyet ve yaş değişkenine göre startejik lideriğin hiç bir boyutunda anlamlı farklılığın olmadığı, bunun yanı sıra dönüşümsel uygulamalar boyutunda kıdem değişkenine göre 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler ile 16-20 yıl ve 21 ve üzeri yıl kıdeme sahip öğretmenler arasında, 16-20 yıl ve 21 ve üzeri yıl lehine anlamlı farklılığın olduğu görümektedir. Çalışmamızın nitel boyutunda verilerimiz dört temaya ayrılmış ve bu temalar altında içerik analizi yapılmıştır. Buna göre strateji belirleme, stratejileri uygulama, okul kültürü ve etik ile insan kaynaklarının etkili kullanımı temaları staretejik liderlik ölçeği alt boyutları çerçevesinde tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

In our study where we researched strategic leadership practices of school principals according to teachers’ perceptions, descriptive research model including both qualitative and quantitative data was preferred. Sampling of our study consists of 261 class teachers and branch teachers assigned in Eyüp Province of City of Istanbul. The working group of qualitative dimension of our study consists of 12 teachers who volunteered. Our quantitative data was analysed with SPSS software. the qualitative data was analysed with content analysis. As a result of our study, it was seen that the highest perception scores of the teachers were in terms of ethical practices under strategic leadership and the lowest ones were in terms of transformational practices. It is seen shown that there is no significant difference in any dimensions of strategic leadership in terms of the variables of gender and age, additionally, there is a significant difference in favor of 16-20 years and 21 and above among teachers with 6-10 years of experience and 16-20 years of experience and 21 years and above experience in accordance with the experience variable in terms of transformational practices; and that there is a significant difference in accordance with the variable of branch in terms of administrative practices. In the qualitative dimension of our study, our data was divided into four themes and content analysis was carried out under these themes. In this sense, the themes of strategy formulation, applying strategies, school culture and effective practice of ethics and human resources were discussed within the framework of sub-sections of strategic leadership scale.

Keywords