ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN "TELİF HAKKI" KAVRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 38-54
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin "telif hakkı" kavramı hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 76, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden 96 ve Türkçe Öğretmenliği Bölümünden 85 öğretmen adayı ile araştırmacı tarafından hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formunda kullanılan sorular Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümlerinde derse giren uzman hocaların görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde: Telif hakkı kavramının ve amaçlarının ne olduğunu bilme, telif hakkı konusunda hassas olduğunu yaptıkları davranışlarla ortaya koyma oranının Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinde yüksek olduğu; telif hakkı konusunda hassas olduğunu ifade etme oranının ise Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinde biraz daha yüksek olduğu; telif hakkı konusunda hassas olmadıklarını ifade etme ve bunu yaptıkları bazı davranışlarla ortaya koyma oranının Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinde yüksek olduğu; genel olarak telif hakkı ile ilgili tüm konularda tüm bölümlerde cinsiyet açısında önemli bir farklılığın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the consideration of the university students about the copyright concept. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. The interviews were conducted with teacher candidates from 76 Department of Early Childhood Education, 96 from Social Studies Education Department, 85 from Department of Turkish Education with Standardized open-ended interview forms developed by the researcher.The questions used in Standardized open-ended interview forms were prepared taking into consideration the notions of the teacher that attended the Department of Early Childhood Education, Social Studies Education Department and Department of Turkish Education. The data gathered through the student's interviews were analyzed by applying content analysis method. Having evaluated the research results, it was concluded that the rate of students' knowledge of the concept and purpose of copyright and of their sensitivity about copyright and showing it with their behaviours is higher in the Turkish Education Department students; stating sensitivity about the copyright concept rate is a bit high in Social Studies Education students; the rate of stating not to be sensitive about the copyright and revealing it with their behaviours is higher in Early Childhood Education Department; in general, there isn't a significant difference with gender perspective in all departments related to the concept of copyright.

Keywords