ÇOKLU TEMSİL DESTEKLİ TASARLANAN MANİPULATİFLERİN “TAM SAYI” ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 55-69
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırmanın amacı “Tam sayı” kavramının öğretiminde kullanılabilecek olan ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak üzere geliştirilen manipulatiflerin öğrenci başarısına etkisini araştırmaktır. Bu araştırmada eşleştirilmiş örneklem, ön test-son test deneysel desen benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini, eşleştirilmiş örneklem yoluyla oluşturulmuş iki gruba dâhil etmek üzere 54 adet 6. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Uygulama sürecinde, dinamik modellemeye dayalı orijinal geliştirilen görsel öğretim materyalleri (manipulatifler) ve çalışma yaprakları kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Başarı Testi kullanılmıştır. Nicel veriler SPSS 22.0 paket programıyla analiz edilmiş olup, araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. Uygulama sonucunda, Tam sayılar konusunu, çoklu temsil destekli manipulatifler ile öğrenen 6. Sınıf öğrencilerin, geleneksel yöntemle öğrenen öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Sonuç olarak, 6. sınıf Tam sayılar konusunda geliştirilen özgün materyaller, öğrenci başarısını arttırmıştır. Bu doğrultuda, araştırmacı tarafından geliştirilen Tamsayı manipulatiflerinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlayacağı ve anlamlı öğrenmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is searching the effect of teaching the integers with the multiple representation based manipulatives approach to the students' success. This research is an experimental study which has quantitative research patterns. The research pattern has been chosen and implemented as paired sample, and pretest and posttest pattern. 54 6th grade students are forming the research sample to integrate them to the two equivalent group which are formed by the paired sample approach. Manipulatives which are originally developed and worksheets have been used. Success Test, has been used as a data collection tool. The data has been analyzed by SPSS 22.0 programme. As a conclusion, by manipulatives based on multiple representation approach is more successful than the students who are learning with the traditional methods. Thus, the learning process and the materials are improving the students' success. The suggestion is that learning process with original developed manipulative method can contribute to the students' success.

Keywords