ÇOKLU TEMSİL DESTEKLİ TASARLANAN MANİPULATİFLERİN “TAM SAYI” ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 55-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı “Tam sayı” kavramının öğretiminde kullanılabilecek olan ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak üzere geliştirilen manipulatiflerin öğrenci başarısına etkisini araştırmaktır. Bu araştırmada eşleştirilmiş örneklem, ön test-son test deneysel desen benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini, eşleştirilmiş örneklem yoluyla oluşturulmuş iki gruba dâhil etmek üzere 54 adet 6. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Uygulama sürecinde, dinamik modellemeye dayalı orijinal geliştirilen görsel öğretim materyalleri (manipulatifler) ve çalışma yaprakları kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Başarı Testi kullanılmıştır. Nicel veriler SPSS 22.0 paket programıyla analiz edilmiş olup, araştırmacı tarafından yorumlanmıştır. Uygulama sonucunda, Tam sayılar konusunu, çoklu temsil destekli manipulatifler ile öğrenen 6. Sınıf öğrencilerin, geleneksel yöntemle öğrenen öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Sonuç olarak, 6. sınıf Tam sayılar konusunda geliştirilen özgün materyaller, öğrenci başarısını arttırmıştır. Bu doğrultuda, araştırmacı tarafından geliştirilen Tamsayı manipulatiflerinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlayacağı ve anlamlı öğrenmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is searching the effect of teaching the integers with the multiple representation based manipulatives approach to the students' success. This research is an experimental study which has quantitative research patterns. The research pattern has been chosen and implemented as paired sample, and pretest and posttest pattern. 54 6th grade students are forming the research sample to integrate them to the two equivalent group which are formed by the paired sample approach. Manipulatives which are originally developed and worksheets have been used. Success Test, has been used as a data collection tool. The data has been analyzed by SPSS 22.0 programme. As a conclusion, by manipulatives based on multiple representation approach is more successful than the students who are learning with the traditional methods. Thus, the learning process and the materials are improving the students' success. The suggestion is that learning process with original developed manipulative method can contribute to the students' success.

Keywords


 • Ainsworth, S., Van Labeke, N. (2004). Multiple forms of Dynamic Representation. Learning and Instruction, 14(3), 241-255.

 • Ainsworth, (2006). A Conceptual Framework for Considering Learning with Multiple Representations. Learning and Instruction, 16(3), 183-198.

 • Akkuş Çıkla, O. (2004). Çoklu Temsil Temelli Öğretimin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebir Performansına Matematiğe Karşı Tutumuna ve Temsil Tercihlerine Etkisi. Doktora Tezi. ODTÜ Matematik Eğitimi, Ankara.

 • Bolyard,J. (2005). A Comparison of the Impact of Two Virtual Maniulatives on Student Achievement and Conceptual Understanding of Integer Addition and Subtraction. Doktora Tezi, George Mason University.

 • Çetin, H. (2016). Sorgulayıcı Öğrenme Yaklaşımıyla Çoklu Temsil Destekli Tam Sayı Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Model Tercihlerine ve Temsiller Arası Geçiş Becerilerine Etkisi. Doktora Tezi, NEÜ İlköğretim Matematik Eğitimi.

 • Creswell, J.W. (2014). Research Design, Çeviri Ed: Selçuk Beşir Demir, Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

 • Delice, A., ve Sevimli, (2016). Matematik Eğitiminde Teoriler. Editörler: Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İ. Özgür Zembat, 32. Bölüm, Ankara: Pegem Akademi.

 • Karakırık, E., Aydın, E. (2011). Matematik Nesneleri.16.ATCM Matematik Eğitiminde Teknoloji Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

 • Lesh, R., Post, T., ve Behr, M., (1987). Representations and Translations Among Representations in Mathmatics Learning and Problem Solving. Problems of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics (Ed: In C. Janvier), Hillsdale: NJ: Lawrence Erlabaum Associates.

 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.

 • Pişkin Tunç,M., Durmuş,S. ve Akkaya R. (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Somut Materyalleri ve Sanal Öğrenme Nesnelerini Kullanma Yeterlilikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(23).

 • Stratford, S.J., Krajcik, J. ve Soloway, E. (1998). Secondary Students’ Dynamic Modeling Processes: Analyzing Reasoning About Synthesizing and Testing Models of Stream Ecosystems. Journal of Science Education and Technology, 7(3), 215–234.

                                                                                                    
 • Article Statistics