BAĞLAM TEMELLİ KELİME ÖĞRETİMİNİN KELİME KAZANIMINA KATKISI

Author:

Number of pages: 70-94
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırma, bağlam temelli kelime öğretimi yönteminin, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelime kazanımlarına katkısını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel destekli nicel bir model kullanılmıştır. Araştırmada, öntest, sontest ve kalıcılık testi verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen üçlü likert form ve ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bağlam temelli kelime öğretimi yöntemi hakkındaki düşüncelerini tespit etmeyi amaçlayan ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada iki farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. Elde edilen veriler, bağımlı örneklemler t-testi, pearson momentler çarpımı korelasyonu ve tematik kodlama tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, bağlam temelli kelime öğretimi yönteminin, öğrenilen kelimelerin kalıcılığı üzerinde etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Deney grubu öğrencileri bu yöntemi, eğlenceli, zevkli, farklı bulduklarını ve bu yöntemle kelime öğrenmeye devam etmek istediklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the contribution of context-based vocabulary teaching method to word gains of fourth grade students in primary school. A quantitative model with qualitative support was used in the study. In the study, a semi-structured interview form consisting of three-point Likert form developed by researchers in order to collect pretest, posttest and permanence test data and open-ended questionnaire aimed at determining the thoughts of context-based vocabulary teaching method of primary school fourth grade students were used. Two different study groups were studied in this research. The obtained data were analyzed by t-test of dependent samples, pearson moment product correlation and thematic coding technique. As a result of the research, it has been found that the effect of context-based vocabulary teaching method on the permanence of learned words is meaningful. The experiment group stated that this method is fun, enjoyable, different and they wanted to continue to learn by this method.

Keywords