BAĞLAM TEMELLİ KELİME ÖĞRETİMİNİN KELİME KAZANIMINA KATKISI

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Number of pages: 70-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, bağlam temelli kelime öğretimi yönteminin, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelime kazanımlarına katkısını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel destekli nicel bir model kullanılmıştır. Araştırmada, öntest, sontest ve kalıcılık testi verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen üçlü likert form ve ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bağlam temelli kelime öğretimi yöntemi hakkındaki düşüncelerini tespit etmeyi amaçlayan ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada iki farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. Elde edilen veriler, bağımlı örneklemler t-testi, pearson momentler çarpımı korelasyonu ve tematik kodlama tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, bağlam temelli kelime öğretimi yönteminin, öğrenilen kelimelerin kalıcılığı üzerinde etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. Deney grubu öğrencileri bu yöntemi, eğlenceli, zevkli, farklı bulduklarını ve bu yöntemle kelime öğrenmeye devam etmek istediklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the contribution of context-based vocabulary teaching method to word gains of fourth grade students in primary school. A quantitative model with qualitative support was used in the study. In the study, a semi-structured interview form consisting of three-point Likert form developed by researchers in order to collect pretest, posttest and permanence test data and open-ended questionnaire aimed at determining the thoughts of context-based vocabulary teaching method of primary school fourth grade students were used. Two different study groups were studied in this research. The obtained data were analyzed by t-test of dependent samples, pearson moment product correlation and thematic coding technique. As a result of the research, it has been found that the effect of context-based vocabulary teaching method on the permanence of learned words is meaningful. The experiment group stated that this method is fun, enjoyable, different and they wanted to continue to learn by this method.

Keywords


 • Acar, B. ve Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 1-10.

 • Acat, M. B. (2008). Anlamı bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kavram haritalarının etkililiği. Eğitim Araştırmaları, 33, 1-16.

 • Alperen, N. (1990). Türkçe güzel konuşma, okuma ve yazma öğretim rehberi. İstanbul: MEB Yayınları.

 • Aksoy, B. (2006). A comparative study of teaching vocabulary in and out of context at school of foreign languages at Selçuk University. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Bora, F.D. (2013). The effect of using contextual vocabulary learning strategies on developing productive vocabulary knowledge of university preparatory class students. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. Dil Dergisi, 92, 19-26.

 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). Londra: Sage.

 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Finkelstein, N. (2001, July). Context in the context of physics and learning. In Proceedings of the 2001 Physics Education Research Conference (pp. 1-4).

 • Gür, T. (2014). Bağlam temelli öğretimin ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine kelime öğretiminde kullanılması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 242-253

 • Harmer, J. (1997). The Practice of English Language Teaching. London:New Edition. Harlow.

 • Karatay, H. (2004). İlköğretim ikinci kademede Türkçe ders kitaplarının ortak kelime kazandırma yönünden değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Karslı, F. ve Yiğit, M. (2015). Effect of context-based learning approach on 12 grade students conceptual understanding about alkanes. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 16(1), 43-62.

 • Kıvanç, A. Z.(2003). Bilişsel yordamların, bağlamlı ve bağlamsız sözcük öğretim tekniklerinin ve öğrenme stratejilerinin yabancı dil olarak İngilizce sözcük öğrenimine etkileri. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Korkmaz, Z. (2007). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

 • Mccarten, J. (2007). Teaching Vocabulary Lessons From the Corpus Lessons for the Classroom. Cambridge University Press.

 • MEB, (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (6.7.8.Sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi.

 • MEB, (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8.Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

 • Ortapişirici, Z. (2007). A comparative study of the meaning-given method and meaning-enferred method on rettention in teaching vocabulary at school of foreign languages at Selcuk University. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Pehlivan, A. (2003). Türkçe kitaplarında sözcük dağarcığını geliştirme sorunu ve çözüm yolları. Dil Dergisi, 122, 84-94.

 • Söylemez, A.S. (2001). Teaching vocabulary in context. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • TDK, (2005). Türkçe Sözlük (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

 • Uçar, S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerden haberdar olma ve kullanma sıklıkları düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

 • Üçok, N. (1947). Genel dilbilim (Lengüistik). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

 • Ünal, M. (2003). The contribution of context to vocabulary learning. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Yağcı, E., Katrancı M., Erdoğan ve Ö., Uygun, M. (2012). Sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları yöntem-teknikler. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 2, 1-12.

 • Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics