ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE BAKIŞLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 95-115
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik tutumlarını ve bu tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı programlarında öğrenim gören 309 öğretmen adayına araştırmacı tarafından geliştirilen “öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik tutumlarının ihtiyaç alt boyutunda “katılıyorum” düzeyinde, önemsememe alt boyutunda “katılmıyorum” düzeyinde ve ilgi alt boyutunda “kararsızım” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çalışmada cinsiyet (ihtiyaç ve önemsememe alt boyutları), program türü (ölçeğin bütün alt boyutları), sınıf düzeyi (ilgi alt boyutu) ve öğretim türü (önemsememe alt boyutu) değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu sonucu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to investigate the attitudes towards teaching principles and methods course of teacher candidates and in terms of some variables of these attitudes. For this purpose the “attitudes scale towards teaching principles and methods course” developed by researcher was administered on 309 teacher candidates who studying in different programs at Kafkas University Faculty of Education during 2016-2017 academic year. As a result of the findings obtained from the research, attitudes towards teaching principles and methods course of teacher candidates have been determined under the “need” subscale as ‘I agree’, under the “disregard” subscale as ‘I don’t agree’, under the “interest” subscale as ‘I undecided’. Besides, the gender (need and disregard subscale), type of program (all subscale of the scale), class level (interest subscale) and type of teaching (disregard subscale) variables have significant effect as statistic in research.

Keywords