ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE BAKIŞLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 95-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik tutumlarını ve bu tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı programlarında öğrenim gören 309 öğretmen adayına araştırmacı tarafından geliştirilen “öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik tutumlarının ihtiyaç alt boyutunda “katılıyorum” düzeyinde, önemsememe alt boyutunda “katılmıyorum” düzeyinde ve ilgi alt boyutunda “kararsızım” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çalışmada cinsiyet (ihtiyaç ve önemsememe alt boyutları), program türü (ölçeğin bütün alt boyutları), sınıf düzeyi (ilgi alt boyutu) ve öğretim türü (önemsememe alt boyutu) değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu sonucu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to investigate the attitudes towards teaching principles and methods course of teacher candidates and in terms of some variables of these attitudes. For this purpose the “attitudes scale towards teaching principles and methods course” developed by researcher was administered on 309 teacher candidates who studying in different programs at Kafkas University Faculty of Education during 2016-2017 academic year. As a result of the findings obtained from the research, attitudes towards teaching principles and methods course of teacher candidates have been determined under the “need” subscale as ‘I agree’, under the “disregard” subscale as ‘I don’t agree’, under the “interest” subscale as ‘I undecided’. Besides, the gender (need and disregard subscale), type of program (all subscale of the scale), class level (interest subscale) and type of teaching (disregard subscale) variables have significant effect as statistic in research.

Keywords


 • Akpınar, B. (2004). Öğretimde Plan Yapma. Gürol, M. (Ed.), Öğretimde Planlama Uygulama Değerlendirme. (127-158), Elazığ: Üniversite Kitapevi.

 • Atik Kara, D,. ve Sağlam, M. (2014). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğrenme- Öğretme Sürecine Yönelik Yeterliklerinin Kazandırılması Yönünden Değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of QualitativeResarch in Education, 2(3), 28-86. [Online] http://www.enadonline.com doi: 10.14689/ISSN:2148-2624.1.2c3s2m.

 • Beyhan, Ö. (2005). Ön Organize Edicilerin (AdvanceOrganizer) Öğrenci Erişisi, Tutum ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Coffman, A.L.N. (2010). The Development and Implementation of Alternative Teacher Preparation Programs in Maryland: A Cross-Case Study of Montgomery and Prince George’s County Public Schools. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Maryland, USA.

 • Çelik, F. ve Önal A.S. (2005). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi,18 (2): 31–49.

 • Çetin, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 58-64.

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Demir, S. B. ve Koç, H. (2013). Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. TurkishStudies- International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureAndHistory of TurkishorTurkic Volume 8/8, 1765-1777.

 • Duatepe, A. ve Çilesiz, Ş. (1999). Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17 : 45- 52.

 • Ekici, G. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları İle Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, V(1): 111-132.

 • Erden, M. (2015). Eğitim Bilimlerine Giriş. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.

 • Güven, B. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleriyle İlgili Temel Kavramlar. Tan, Ş.(Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (1-36), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Kalaycı, Ş. (2014). Faktör Analizi. Kalaycı, Ş. (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 • Kan, A. ve Akbaş, A. (2005). Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.

 • Karaca, E. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 213-230.

 • Karakaş Türker, N. ve Turanlı, N. (2008). Matematik Eğitimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3,)17-29.

 • Kayış, A. (2014). Güvenilirlik Analizi. Kalaycı, Ş. (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (404-409). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 • Kenar, İ. ve Balcı, M. (2012). Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,34, 201-210.

 • Kılınç, A. ve Salman, S. (2007). Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 23-35.

 • Koçakoğlu, M. ve Türkmen, L. (2010). Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 229-245.

 • Kutluca, T., Birgin, O. ve Çatlıoğlu, H. (2007). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarına Sağladığı Faydalar. Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi XX (1),89-110.

 • Pallant, J. (2016). SPSS Kullanma Kılavuzu SPSS İle Adım Adım Veri Analizi (Balcı, S. ve Ahi, B. Çev.) Ankara: Anı yayıncılık.

 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL İle Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma. Ankara: Anı

 • Sünbül, A, M. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Şahin, H. (2007). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersiyle İlgili Erişi Düzeyleri, Tutumları ve Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Topçuoğlu Ünal, F. ve Köse, M. (2014). Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 233-249.

 • Yeşilpınar-Uyar, M. (2016). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersine Yönelik Okul Temelli Öğretim Programı Geliştirmeye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(1), 73-96, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.005.

 • Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma Temelli “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları.Web: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M+FAK %C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET% C4%B0RME+L%C4%B0SANS+PROGRAMLARI+MART+98.pdf/c1ae340c-6072470c-be0c-bb23f22b87c0?version=1.0 (17.01.2017)

 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2006). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Web: http://www.yok.gov.tr/ (17.01.2017).

 • Zayimoğlu Öztürk, F. ve Coşkun, M. (2015). Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 239-251. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics