ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZSAYGI İLE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 116-123
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarında özsaygı ile beden imajı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışma, ilişkisel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın, bağımsız değişkeni özsaygı iken, bağımlı değişkeni ise beden imajıdır. Çalışma grubunu Eskişehir’de bir kamu üniversitesinde öğrenim gören Eğitim Fakültesinden 259 öğretmen adayın oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, basit doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öz-yeterlilik ve kendini sevme ile olumsuz beden imajı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Öz-yeterlilik ve kendini sevme azaldıkça olumsuz beden imajı artmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, kendini sevme ve öz-yeterlilik, olumsuz beden imajını açıklayan önemli değişkenlerdir

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between self-esteem and body image. Self –esteem was taken as independent variable and body image was taken as dependent variable. Participants are 259 pre-service teacher who enrolled in a public university at Eskişehir. Two dimentional Self-Esteem Scale and Body-Cathexis Scale were used to collect the data. Simple linear regression tecnique was used to analyze the data. The research results demonstrated that self-competence and self-liking negatively related with negative body image. The less a person has self-competence and self-liking, the more the person a the more negative body image. According to the research results, self-liking and self-competence are significant variables to explain negative body image.

Keywords