YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİM YETERLİLİĞİNİN ÖNEMİ (YABANCI DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN İLETİŞİM YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA)

Author:

Number of pages: 124-140
Year-Number: 2017-11

Abstract

Dil öğrenime ilişkin araştırmalar çok uzun yıllardır devam etmektedir. Bu araştırmaların sonuçlarının genellikle dil öğreniminin psikolojik ve sosyokültürel faktörler ile ilişkisini ortaya koyduğu görülmekle birlikte, son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalarda dil öğreniminde iletişim yeterliliği kavramı ön plana çıkmaktadır. Özellikle ikinci dil öğreniminde öğretmenin iletişim yeterliliğinin ikinci dil öğreniminde elde edilen başarıdaki önemi dikkat çekmektedir. Bu anlamda ikinci dil öğreniminde iletişim yeterliliğinin gramer ve kurallardan başka, sosyolinguistik, stratejik, söylem bilgisi gerektirdiği ifade edilmektedir. Bu çalışmada öğretmenin sahip olduğu iletişim yeterliliği, Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen 5 boyut ve 25 maddelik İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği kullanılarak ikinci dil eğitimi alan üniversite öğrencileri ile yüz yüze anket yöntemi ile ölçümlenmiş, elde edilen veriler frekans, faktör analizi ve t-testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencinin ikinci dil öğreniminde öğretmenin iletişim yeterliliklerinden tüm boyutların yaklaşık değerlerde önem taşıdığı, ancak değer verme boyutunun diğerlerine oranla daha fazla kabul gördüğü belirlenmiştir. Bununla birlikte ikinci dil öğrenmede öğretmenin iletişim yeterliliklerini değerlendirmede cinsiyetlere göre bir farklılığın olmadığı ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Researches related to language learning have been in progress for many years. The results of these resarches generally put forth the relationship between sociocultural and psychological factors of language learning as well as the term communication competence in language learning has stood out in recent researches. Especially teacher’s communicative competence is noteworthy in the achivement of foreign language learning. In this sense, it is expressed that communicative competence in a foreign language learning is not only based on grammer and rules of language, but also sociolinguistic, strategic discourse knowledge competence. In this study, teacher’s communicative competence has been evaluated by the questionnaire-Communication Competence Scale- developed by Korkut Owen and Bugay (2014) which contains 25 questions. Participants agreeing to have face to face questionnaire are the students who have been studying English as a foreign language at a university. The results have been evaluated by frequency, factor analysis and t-test. At the end of this study it was found that all the factors in the study have importance at approximate levels; nevertheless, the factor- appreciating- has been highly accepted. In addition to this, there is no difference while learning a foreign language considering the gender in evaluating teacher’s communicative competence.

Keywords