HARİTA OKUMA ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 158-172
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının, harita okuma ile ilgili özyeterliklerini ölçmede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Ölçek geliştirme çalışmamızda sırasıyla, ölçekte kullanılacak maddelerin oluşturulması, uzman görüşlerinin alınması, ölçeğin ön denemesinin yapılması, geçerlilik ve güvenirlik hesaplamasının yapılması, ölçeğe son şeklinin verilmesi aşamaları takip edilmiştir. Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini kanıtlamak ve ölçeğin faktör yapısının tespitine yönelik faktör analizine başvurulmuştur. Ölçeğin güvenirliğini kanıtlamak amacıyla da ölçeğin tamamı ve her bir faktörü için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Harita okuma özyeterlik ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesinde faktör analizine başvurulmuştur. Faktör Değişkeninin Belirlenmesinde ise, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuma özyeterlik düzeylerini belirlemeye yönelik likert tipi bir ölçek geliştirilmiş ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular sosyal bilgiler öğretmen adaylarının harita okuma özyeterlik düzeylerini belirlemede ölçeğin uygun niteliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to improve a scale for using the measurement of self-efficacy on map reading of Social Studies teacher candidates. In the scale improvement study, forming items used in scale, receiving opinion from experts, pretesting of scale, calculation of availability and reliability, last forming of scale steps are followed in sequence. Factor analysis are referred to prove construct validity of improved scale and to determine factor structure of scale. For all scale and each factor of the scale, Cronbach Alpha coefficient of internal consistency and total item correlation are calculated. Factor analysis are referred to investigate construct validity of scale of map reading self-efficacy. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) are applied to identify factor variable. Within the scope of this study, likert type scale is improved to determine the level of map reading self-efficacy of Social Studies teacher candidates and results about availability and reliability of the scale are included. The results show that the scale has suitable qualifications for determination of map reading self-efficacy level of Social Studies teacher candidates.

Keywords