LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIMI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 225-245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz-yeterlik inancı kişinin belli bir işi yapabileceğine dair duyduğu inancı ifade eden bir kavramdır. Akademik öz-yeterlik inancı yüksek olan öğrencilerin, akademik öz-yeterlik inancı düşük öğrencilere göre etkili öğrenme stratejilerini daha iyi kullanabildikleri ve akademik olarak daha başarılı oldukları belirlenmiştir. .Bu nedenle, lise öğrencilerinin akademik öz- yeterlik inanç düzeylerini incelemek önemli bulunmuştur. Bu araştırmada, Konya il merkezindeki bir lisenin son sınıflarında farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin akademik öz- yeterlik inanç düzeylerinin belirlenerek, akademik öz- yeterlik inanç düzeyi puanlarının cinsiyet, eğitim gördüğü bölüm ve internet kullanım süresi değişkenleri açısından anlamlı farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma 2015–2016 Öğretim Yılı bahar döneminde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 280 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmış, araştırma verileri, 1981 yılında Jerusalem ve Schwarzer tarafından geliştirilen ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik değeri ise .79 olarak belirlenmiştir. Akademik öz-yeterlik ölçeği duruma ve ihtiyaca göre bilimsel alanlardaki öz-yeterlik inancının belirlenmesi için lise ve üstü bütün gruplara uygulanabilir özelliğe sahiptir. Elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiş, öğrencilerin akademik öz yeterlik inancı ile ilgili görüşlerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin akademik öz-yeterlik inanç düzeylerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir, Ölçeğin bazı maddelerinde erkek öğrenciler lehine yüksek akademik öz- yeterlik inancı elde edilmesine rağmen bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Kız öğrenciler sınavlarda daha başarılı olacakları inancını ve sınavlara hazırlık aşamasında daha fazla karmaşa yaşadıkları inancını taşımaktadır. Lise öğrencilerinin akademik öz- yeterlik inancı puan ortalamaları arasında eşit ağırlık bölümü öğrencileri lehine fark ortaya çıktığı görülmüştür. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. İnternet kullanma süresi değişkenine göre lise öğrencilerinin akademik öz- yeterlik inanç puan sıra ortalamaları arasında anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Günlük yaşamında 2-3 saat arası internet kullananların akademik öz-yeterlik inanç düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu öğrencilerin akademik anlamda kendilerini daha yeterli gördükleri ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

Self-efficacy belief is a concept expressing the belief that a person can accomplish a certain tas kor arrive certain goals. It was found that students with high academic self-efficacy beliefs were inclined to be more academically successful and able to use effective learning strategies than the students having low self-efficacy beliefs. For this reason, it was important to investigate the academic self-efficacy beliefs of high school students. In this study, the academic self-efficacy beliefs of the students who were in different departments in senior years in Konya province were determined and investigated for the reasons whether the academic self-efficacy belief level scores were significantly different in terms of gender, education part and internet usage time. The research was conducted in the spring period of 2015-2016. The population group of the study consisted of 280 students. The general screening model was used in the research and the research data were obtained by using the "Academic Self-efficacy Scale" developed by Jerusalem and Schwarzer in 1981 and adapted to Turkish by Yılmaz, Gürçay and Ekici. The Cronbach Alpha reliability value of the scale was found to be. 79. The Academic Self-Efficacy Scale is applicable to all groups at high school and higher levels, in order to determine the self-efficacy beliefs in scientific areas according to the situation and needs. . The obtained data were analyzed with SPSS 20 program and the arithmetic mean and standart deviation values of students' opinions about academic self-efficacy beliefs were determined. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used for the data having no normal distribution. According to the results of the research, it was determined that students' academic self-efficacy beliefs were lower levels. Although some items of the scale had high values in favor of male students, these differences were not statistically significant. Female students have the belief that they will be more successful in examinations and that they are experiencing more confusion during the preparation phase of exams. It was seen that there was a difference among high school students' academic self-efficacy beliefs average scores in favor of students in equally weighted areas. But this difference is not statistically significant. According to the variable as internet use, it was seen that there was a significant difference between the average scores of high school students' academic self-efficacy beliefs. It has been determined that the level of academic self-efficacy beliefs of internet users who spend time about 2-3 hours in daily life is higher . It can be said that these students see themselves more adequate in the academic sense.

Keywords


 • Akarsu, S. (2009). Öz-yeterlik, Motivasyon ve PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye ve Finlandiya. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Akay, H. ve Boz, N. (2001). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları, Matematiğe Karşı Öz-Yeterlik Algıları ve Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.

 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz- Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.

 • Akbulut, E.(2006). Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 24-33.

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F.ve Umay, A. (2005). Bilgisayar Öğretmenleri için "Bilgisayar Öğretmenliği Öz-Yeterlik Ölçeği" Geliştirme Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29: 1-8.

 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz- Yeterlilik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2),161-170.

 • Alabay, E. (2006).İlköğretim Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Fen ile ilgili Öz- yeterlik inanç düzeylerinin İncelenmesi. Yedi Tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1)

 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, O. (2005). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 93-101.

 • Aswaf, T.T. & Bo, C.C. (2003). Student use of Internet in China: a study on Huazhong University of Science and Technology (HUST). Pakistan Journal of Information and Technology, 2(1), 25-29. Aşkar, P., Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.

 • Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-131.

 • Azar, A.(2010).Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz- yeterlik İnançları. ZKÜ Sosyal bilimler Dergisi, 6(12),235-252.

 • Bandura, A. (1977). Self-eficacy:Toward a Unifying Theory of Behavioral Change.Psychological Reviev, 84(2),191-215. Bandura, A. (1986). Social Foundation of Thought and action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.

 • Bandura, A. (1997) Current directions in self-efficacy research. Advance in Motivation and Achievement, 10, 1-49.

 • Bandura, A. Barbarayelli, C. Caprara, G.V., & Pastorelli, C. (1996). Multifacted impact of self-efficacy beliefs on academic functioying. Child Development, 67, 12061222.

 • Bandura, A. (2004). Come cambia l'educatione nell'era dell' informatica (The changing face of education in the information era). Nuove Tendenze della Psicologia (New Directions in Psychology), 2,151-158.

 • Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri İle Zeka Türleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 113-132.

 • Bong, M. (2004). Academic motivation in self-efficacy tast value, achievement goal orientations and attributional beliefs. The Journal of Educational Research, 97(6), 287-297.

 • Busch, T. (1995), “Gender Differences in Self-Efficacy and Academic Performance among Students of Business Administration” Scandinavian Journal of Educational Research, 39, 311-318.

 • Can,A.(2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi

 • Can, B, Günhan-Cantürk, B. ve Erdal, Ö. S. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Derslerinde Matematiğin Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 47-54.

 • Cassidy, S. & Eachus, P. (2002). Developing the computer user self-efficacy (CUSE) scale: Investigating the relationship between computer self-efficacy, gender and experience with computers. Journal of Educational Computing Research, 26(2), 133-153.

 • Chase, A. M. (2001). Children’s self-efficacy motivational intentions and attributions in physical education and sport. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72,

 • Chu, L. (2003). The effect of web page design instruction on computer self-efficacy of preservice teachers and correlates. Journal of Educational Computing Research,

 • Compeau, D.R., & Higgins, C.A. (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. MIS Quarterly, 19(2), 189-211.

 • Compeau, D., Higgins, C.A., & Huff, S. (1999). Social cognitive theory and individual reactions to computing technology: A longitudinal study. MIS Quarterly, 23(2),

 • Çavuş, H. ve Gökdaş, İ. (2006). Eğitim Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternetten Yararlanma Nedenleri ve Kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 56-78.

 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.

 • Çubukçu, Z. ve Girmen, P. (2007). “Öğretmen Adaylarının Sosyal Öz -Yeterlik Algılarının Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 57-74.

 • Çuhadar, C., Gündüz, Ş. ve Tanyeri, T. (2013) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları ve Akademik Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.

 • Dadlı, G. (2015). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Öz Düzenleme Becerileri ve Öz Yeterlikleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi, Kahramanmaraş.

 • Devlet Planlama Teşkilatı(DPT), (2011). Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. DPT Yayın No: 2826.

 • Doğan, N., Beyaztaş, İ. B. ve Koçak, Z. (2012). Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Öz- Yeterlik Düzeyinin Başarıya Etkisinin Sınıf ve Cinsiyete Göre İncelenmesi: Erzurum İli Örneği, Eğitim ve Bilim, 37 (165), 224-236.

 • Duatepe Paksu, A.(2008). Comparing Teachers’Beliefs Abaut Mathematics in Terms of Their Branches and Gender. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 87-97.

 • Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz- Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.

 • Ekici, G.(2008). Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algı Düzeyine Etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98-110.

 • Ekici, G. (2009). Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.

 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H.( 2006). Biyoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretiminde Öz-Yeterlik İnançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39, 57-73.

 • Gezer, B. ve Sevim, Y. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanımlarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1 (5), 79–84

 • Gold, J. (2010). The Relationship Between Self-Efficacy and Achievement in At-Risk High School Students. Yayımlanmamış doktora tezi. Walden University College of Education.

 • Gündüz, Ş. ve Özdinç, F. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İnternet öz- Yeterlikleri. 8th international educational technology conference. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Turkey, 6–9 Mayıs

 • Gürbüztürk, O., Demir,O. ve Karadağ,M. (2015).Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 10(11), 787-810.

 • Hackett, G., Betz, N. E., Casas, J. M., & Rocha-Singh, I. A. (1992). Gender, ethnicity, and social cognitivefactors predicting the academic achievement of students in engineering. Journal of CounselingPsychology, 39, 527-538.

 • Hill, T., Smith, N.D., & Mann, M.F. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advance technologies: The case of computers. Journal of Applied Psychology, 72(2), 307-313.

 • Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (1996). Educational administration: Theory, research, and practice, 5th edition. New York: McGraw-Hill.

 • Huang, C.(2013). Gender differences in academic self-efficacy: a metaanalysis. European Journal of Psychology of Education, 28, 1-35. Jerusalem, M. (2002). Theroretischer Teil - Einleitung I, Zeitschrift für Pädagogik, 44,

 • Jerusalem. M.& Schwarzer, R. (1981). Fragebogen zur Erfassung von "Selbstwirksamkeit. Skalen zur Befindlichkeit undPersoenlichkeit In R. Schwarzer (Hrsg.). (Forschungsbericht No. 5). Berlin: Freie Universitaet, Institut fuer Psychologie

 • Joët, G., Usher, E. L.,& Bressoux, P. (2011). Sources of self-efficacy: An investigation of elementary school students in France. Journal of Educational Psychology, 103, 649-663

 • Kartopu,S. (2016).Öz-Yeterlik Algısında Dindarlık Eğitiminin Rolü.JASSS İnternational Journal of Social Science.50,73-92.

 • Keleşoğlu, Ş. (2011). Öğrenme Stilleri, Akademik Özyeterlik, Seviye Belirleme Sınavı Puanları ve Öğrenci Özellikleri Değişkenlerinin Lise 1. Sınıf Akademik Başarısını Yordama Gücü Üzerine Bir Araştırma.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Khan A., Jhangiani R., Kar, S., Lewis, M. & Schmitz, J. (2010). Undergraduate research in web 2.0. Midwest Instruction & Computing Symposium, 16-17 April, University of Wisconsin-Eau Clarie.

 • Klomegah, R.Y.(2007). Predictors of academic performance of university students: An application of the goal efficacy model. College Student Journal, 41(2), 407-415.

 • Kotaman, H. (2008). Özyeterlik İnancı ve Öğrenme Performansının Geliştirilmesine İlişkin Yazın Taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XXI (1),

 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C., ve Soran, H. (2007). Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Başarı, Tutum ve Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203-209.

 • Kurbanoğlu, N. I. ve Takunyacı, M. (2012). Relationship between anxiety, attitude and self-efficacy beliefs of high schools students towards mathematics course. International Journal of Human Sciences, 9, 110-130.

 • Lent, R. W., Brown, S. D &Larkin, K. C. (1984). Relation of self-efficacy expectations to academic achievement and persistence. Journal of Counseling Psychology, 31, 356-362.

 • Liu, X., & Koirala, H. (2009). The Effects of Mathematics Self-efficacy on Mathematics Achievement of High School Students. Retrieved February 2013, from http://digitalcommons. uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&co ntext=nera_2009

 • Morgil, İ., Seçken, N. ve Yücel, A. S.( 2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz- Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 62-72.

 • Margolis, H., & Mccabe, P. P. (2004). Self efficacy: A key to improving the motivation of struggling learners. The Clearing House, 77, 241-249.

 • Mutlu, A. (2012). Self-Efficacy, Learning Strategies, Task Value And Gender: Predictors of 11th Grade Biology Achievement.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, Ankara

 • Orhan, F. ve Akkoyunlu, B. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93

 • Özkeleş Çağlayan, S. (2010). Lise I. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Özyeterlik Algısı ve Tutumunun Geometri Dersi Akademik Başarısını Yordama Gücü. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 • Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö. ve Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13,( 2), 113

 • Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124-139.

 • Pajares, F., & Valiante, G.( 2001). Influence of self-efficacy on elementary students’ writing. Journal of Educational Research, 90, 353-360.

 • Pajares, F. (2003). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 19, 139-158.

 • Pajares, F., Johnson, M. J., & Usher, E. L. (2007.) Sources of writing selfefficacy beliefs of elementary, middle, and high school students. Research in the Teaching of English, 42, 104-120.

 • Phan, H. P. (2012). Relations between informational sources, self-efficacy and academic achievement: A developmental approach. Educational Psychology, 32,

 • Pintrich, R. P. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining selfregulated learning. International Journal of Educational Research, 31,459-470.

 • Sakız, G. (2013). Başarıda Anahtar Kelime: Öz- Yeterlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 185-209.

 • Saracaloğlu A.S., Karasakaloğlu N. ve Gencel I.E. (2010). Türkçe öğretmenlerinin öz- yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 265-283.

 • Saunders, J; Davis, L.; Williams, T. & Williams, J. H. (2004). Gender Differences in Self-Perceptions and Academic Outcomes: A Study of African American High School Students. Journal of Youthand Adolescence, 33(1): 81–90.

 • Seferoğlu, S. ve Akbıyık, C.( 2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz- yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89-101.

 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Geliştirilmiş 21.baskı. Ankara: Pegem A Akademi

 • Shell, F. D., Colvin, C.& Bruning H. R. (1995). Self-efficacy, attribution, and outcome expectancy mechanisms in reading and writing achievement: Grade-level and achievement-level differences. Journal of Educational Psychology, 87, 386-398.

 • Schunk, D.H. (1991). Self-efficacy and Academic Motivation. Educational Psychologist, 26,207-231

 • Schunk, D. H. (1995). Inherent details of self-regulated learning include student perceptions. Educational Psychologist, 30, 213-216.

 • Schung, D. H. & Pajares, F.. (2002), The development of academic self-efficacy, (Ed.), Wigfield Alan, Jacquelyne S. Eccles, Development of Achievement Motivation, USA: Academic Press, 16-29.

 • Smith, S.M. (2002). Using the social cognitive model to explain vocational interest in information technology. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 20(1), 1-9.

 • Şahin, H., Ogelman, H. ve Ekici, H. (2011). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlik Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 36(389), 13-22.

 • Şevik, Y. (2014). İlköğretim müdür ve müdür yardımcılarının öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri ile akademik başarısına katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur

 • Tavsancıl, E ve Keser, H. (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim bilimleri ve Uygulama dergisi, 1 (1), 79- 100.

 • Tekinarslan, E, (2008). Faculty Of Educatıon Students’attıtudes Toward Internet And Implıcatıons For Onlıne Learnıng. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 67–82.

 • Tunca, N. ve Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (Üst Biliş) Öğrenme Stratejileri ile Akademik Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4 (1), 47-56.

 • Tsai, M.-J. & Tsai, C.-C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: the role of Internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40(1), 43- 50.

 • Uçak, E. ve Bağ, H.( 2012). Elementary school pupils‘ self-efficacy towards science and technology lesson. Journal of Baltic Science Education, 11, 204- 215.

 • Üredi, I. ve Üredi L. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (2).

 • Üstün, A. ve S. Tekin,(2009). Amasya Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1, 35-47.

 • Yalmacı, S. G. & Aydın, S. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz- Yeterlik Algılarının İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2),

 • Yalnız, A. (2014). Akademik Öz-Yeterlik: Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordayıcı Rolü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 95-101

 • Yaman, S., Cansüngü Koray, Ö., ve Altunçekiç, A. (2004). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-364.

 • Yasa, S. ve Şahin, M. (2012). Resim İş Eğitimi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ve Yaratıcılık Düzeyleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 67-76.

 • Yenilmez, K. Turgu, M., Anapa, P. ve Ersoy, M. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz- Yeterlik İnançları. 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium. Fırat University, Elazığ, 22-24 September.

 • Yılmaz, M., Gürçay, D. ve Ekici, G. (2007) Akademik Öz-Yeterlik öÖçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33,

 • Oğuz, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, July, 2(2), 15-28

 • Zimmerman, B. J.(2000) Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary. Educational Psychology, 25, 82-91.

 • Zimmerman, B. J.& Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course attainment. American Educational Research Journal, 31, 845-86

                                                                                                    
 • Article Statistics