LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNTERNET KULLANIMI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 225-245
Year-Number: 2017-11

Abstract

Öz-yeterlik inancı kişinin belli bir işi yapabileceğine dair duyduğu inancı ifade eden bir kavramdır. Akademik öz-yeterlik inancı yüksek olan öğrencilerin, akademik öz-yeterlik inancı düşük öğrencilere göre etkili öğrenme stratejilerini daha iyi kullanabildikleri ve akademik olarak daha başarılı oldukları belirlenmiştir. .Bu nedenle, lise öğrencilerinin akademik öz- yeterlik inanç düzeylerini incelemek önemli bulunmuştur. Bu araştırmada, Konya il merkezindeki bir lisenin son sınıflarında farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin akademik öz- yeterlik inanç düzeylerinin belirlenerek, akademik öz- yeterlik inanç düzeyi puanlarının cinsiyet, eğitim gördüğü bölüm ve internet kullanım süresi değişkenleri açısından anlamlı farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma 2015–2016 Öğretim Yılı bahar döneminde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 280 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmış, araştırma verileri, 1981 yılında Jerusalem ve Schwarzer tarafından geliştirilen ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik değeri ise .79 olarak belirlenmiştir. Akademik öz-yeterlik ölçeği duruma ve ihtiyaca göre bilimsel alanlardaki öz-yeterlik inancının belirlenmesi için lise ve üstü bütün gruplara uygulanabilir özelliğe sahiptir. Elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiş, öğrencilerin akademik öz yeterlik inancı ile ilgili görüşlerinin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin akademik öz-yeterlik inanç düzeylerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir, Ölçeğin bazı maddelerinde erkek öğrenciler lehine yüksek akademik öz- yeterlik inancı elde edilmesine rağmen bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Kız öğrenciler sınavlarda daha başarılı olacakları inancını ve sınavlara hazırlık aşamasında daha fazla karmaşa yaşadıkları inancını taşımaktadır. Lise öğrencilerinin akademik öz- yeterlik inancı puan ortalamaları arasında eşit ağırlık bölümü öğrencileri lehine fark ortaya çıktığı görülmüştür. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. İnternet kullanma süresi değişkenine göre lise öğrencilerinin akademik öz- yeterlik inanç puan sıra ortalamaları arasında anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Günlük yaşamında 2-3 saat arası internet kullananların akademik öz-yeterlik inanç düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu öğrencilerin akademik anlamda kendilerini daha yeterli gördükleri ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

Self-efficacy belief is a concept expressing the belief that a person can accomplish a certain tas kor arrive certain goals. It was found that students with high academic self-efficacy beliefs were inclined to be more academically successful and able to use effective learning strategies than the students having low self-efficacy beliefs. For this reason, it was important to investigate the academic self-efficacy beliefs of high school students. In this study, the academic self-efficacy beliefs of the students who were in different departments in senior years in Konya province were determined and investigated for the reasons whether the academic self-efficacy belief level scores were significantly different in terms of gender, education part and internet usage time. The research was conducted in the spring period of 2015-2016. The population group of the study consisted of 280 students. The general screening model was used in the research and the research data were obtained by using the "Academic Self-efficacy Scale" developed by Jerusalem and Schwarzer in 1981 and adapted to Turkish by Yılmaz, Gürçay and Ekici. The Cronbach Alpha reliability value of the scale was found to be. 79. The Academic Self-Efficacy Scale is applicable to all groups at high school and higher levels, in order to determine the self-efficacy beliefs in scientific areas according to the situation and needs. . The obtained data were analyzed with SPSS 20 program and the arithmetic mean and standart deviation values of students' opinions about academic self-efficacy beliefs were determined. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used for the data having no normal distribution. According to the results of the research, it was determined that students' academic self-efficacy beliefs were lower levels. Although some items of the scale had high values in favor of male students, these differences were not statistically significant. Female students have the belief that they will be more successful in examinations and that they are experiencing more confusion during the preparation phase of exams. It was seen that there was a difference among high school students' academic self-efficacy beliefs average scores in favor of students in equally weighted areas. But this difference is not statistically significant. According to the variable as internet use, it was seen that there was a significant difference between the average scores of high school students' academic self-efficacy beliefs. It has been determined that the level of academic self-efficacy beliefs of internet users who spend time about 2-3 hours in daily life is higher . It can be said that these students see themselves more adequate in the academic sense.

Keywords