ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜT ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 416-434
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık algılarını yordayan örgütsel–görevsel faktörler (örgütsel sinizm ve örgütsel adalet) ile kişisel-demografik faktörleri (cinsiyet, yaş, hizmet yılı) belirlemektir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Afyon ili merkez sınırları içerisinde görev yapan 1122 öğretmen; örneklemini de basit tesadüfî örneklem yoluyla belirlenip analiz edilen 165 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve “Örgütsel Adalet Ölçeği” ile toplanmıştır. Her bir örgütsel bağlılık boyutlarını etkileyen örgütsel–görevsel faktörler ile kişisel-demografik faktörleri belirlemek için hiyerarşik regresyon analizi ve bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için de korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları, davranışsal sinizmin örgütsel bağlılık boyutlarının tümünü, duyuşsal sinizmin ise duygusal bağlılık ve devam bağlılığını yordadığı görülmektedir. Etkileşimsel adalet duygusal bağlılığı ve dağıtımsal adalet ise normatif bağlılığı yordamaktadır. Araştırmanın diğer bir sonucu ise cinsiyetin duygusal bağlılık ve tüm kişisel-demografik faktörler de normatif bağlılık üzerinde yordayıcı etkisinin olmasıdır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to explain the impact of organizational commitment on high school teachers’ perception of organizational cynicism and organizational justice. The population of the study comprised of 1122 high school teachers within the boundaries of the Afyon province in the 2014- 15 academic years. The sample of the study was identified through the simple random sampling method and the data were collected from 165 high school teachers. The data for the study was collected through the “Organizational Justice Scale”, the “Organizational Cynicism Scale” and the “Organizational Commitment Scale”. Pearson Moments Product Correlation Coefficient and hierarchical regression analysis were applied. The study results indicated that organizational cynicism and organizational justice affects organizational commitment negatively. Interactional Justice affects affective commitment and distributive justice affects normative commitment negatively. Another result of the study is that, gender affects affective commitment and other personal demographic factors affects normative commitment.

Keywords