FEN EĞİTİMİNDE HİKAYELENDİRME TEKNİĞİ İLE KAVRAM ÖĞRETİMİNE BİR AKSİYON ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 246-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme’’ ünitesi ile ilgili kavramların öğretiminde hikayelendirme tekniğinin öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına olan etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Erzurum ili 23 Temmuz Ortaokulu 6. Sınıfların dört şubesindeki toplam 48 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ön test ve son test kontrol gruplu deneysel modelde yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2015-2016 öğretim yılı ikinci döneminde, beş haftalık bir sürede toplanmıştır. Araştırmanın verileri; “Akademik Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Anketi” olmak üzere başlıca iki ölçekten elde dilmiştir. Araştırma uygulamalı olarak yapılmış olup deney grubuna araştırmacılar tarafından hazırlanan hikayeler kullanılarak ünite işlenmiştir. Ayrıca ünite sonunda öğrencilerden de konuyla ilgili hikaye oluşturmaları istenmiştir. Kontrol grubunda ise düz anlatım tekniği kullanılarak ünite işlenmiştir. Verilerin çözümünde SPSS 16,00 paket programı kullanılmıştır. Toplanan veriler analizinde İstatistiki işlemlerden aritmetik ortalama (x), standart sapma (S) ve Mann-Whitney U kullanılmıştır. Öğrencilerin “Akademik Başarı Testi” son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Uygulanan öğretim yöntemlerinin fen ve teknoloji dersine yönelik öğrenci tutumlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study is intended to measure the effect of narration technique, used in the teaching of the concepts included in the book unit titled “Reproduction, Growth and Development in Plants and Animals” of Science and Technology course taught for the 6th Grade of primary schools, on the success and attitudes of students. The sample group of the study consisted of 48 6th-Grade students from the 23rd June Primary School in Erzurum. The study was based on an experimental model with a control group and it included pre-tests and post-tests. The data of the study were collected in five weeks of the second term of 2015-2016 Academic Year. The data were collected through two main scales called “Academic Success Test” and “Attitude Survey for the Science and Technology Course”. The study was carried out in an applied manner: the experimental group was given stories prepared by the researchers and the unit was taught with the use of these stories. In addition, the students were asked to write their own stories related to the subject matter at the end of the class. As for the control group, the unit was taught through the classical lecturing method. SPSS 16,00 programme was used in the analysis of the data. In the analysis of the data, three statistical processes were used: arithmetic mean (x), standard deviation (S), and Mann-Whitney U. It was realised that there was a meaningful difference in post-test points of “Academic Success Test” in favour of the experimental group. It was also detected that the method used did not change students’ attitudes towards science and technology course.

Keywords


 • Arthaud, T.J. (1998). Effects Of Story Mapping Upon Oral Reading Fluency Of Adolescents With Learning Disabilities. Doctoral Thesis. University of Nebraska Doctor of Philosophy, Nebraska.

 • Avraamidou, L. & Osborne, J. (2009). The Role of Narrative in Communicating Science. International Journal of Science Education, 31(12), 1683-1707.

 • Aytaş, G. (2006). “Edebi Türlerden Yararlanma”, Milli Eğitim, sayı:169, 261-267

 • Baumann, J.F. and Bergeron, B.S. (1993). Story map instruction using children’s literatüre:Effects on first graders’ comprehension of central narrative elements. Journal of Reading Behavior, 25, 407-437

 • Boulineau, T.; Fore , C.B.; Hagan, S. And Burke, M. D. (2004). Use of Story-Mapping to Increase the Story-Gramer Text Comprehension of Elementary Students with Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly, 27, Spring. 105- 121.

 • Büyüköztürk. Şener. (2001).Deneysel Desenler. Pegema Yayıncılık.Ankara.

 • Cındıl, T., Özmen H. ve Ünal S. (2012). “7.Sınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikayeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi” [Bildiri]. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

 • Coşkun, H., Akarsu, B. & Kariper, İ.A. (2012). Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-109

 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. (2006). Hikayeler ve Kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119

 • İyibil Ü., Ünal S. (2012). “Fizik Eğitiminde Hikayelerin Kullanılması: Newton’un Hareket Kanunları” [Bildiri]. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde

 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Köklü, N. (1993). Eylem Araştırması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 26 Sayı: 2, Ankara.

 • MEGEP, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (2007), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Türkçe Dil Etkinlikleri (modül) (c)

 • Oğuz, M. (2002). İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Yaratıcı Problem Çözme Yönteminin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. İlköğretimde Program Geliştirme ve Öğretim Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 • Oğuzkan A. F. (2010). Çocuk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Parlatır, İ. (1998). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Basım Evi, Ankara, 1998, s. 994

 • Saban, A. (2000). Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:145, ISSN 1301-7669

 • Şaban, A., (2001), Çoklu Zeka Teorisi Ve Eğitim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

 • Şahin, F. (1998). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Beta.

 • Şen Gümüş, B. (2009). Bilimsel Öykülerle Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrencilerin Fen Tutumlarına ve Bilim İnsanı İmajlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • Tekin, T. G., (2001), 8-10 Yas Grubundaki Çocukların Müziksel Beğenilerini Geliştirmede Masal Ve Öykülerden Yararlanma Yöntemleri, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Egitimi Yüksek Lisans Tezi Temizyürek, K. Fen Öğretimi ve Uygulamaları. 82. Nobel Yayın Dağıtım. 1. Baskı. Ankara. Eylül. 2003. ss.79.

 • Temizyürek, K. Fen Öğretimi ve Uygulamaları. 82. Nobel Yayın Dağıtım. 1. Baskı. Ankara. Eylül. 2003. ss.79.

 • Turgut, G. ve Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikaye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 6(2), 97-121.

 • Ünver, E. (2015). 5.Sınıf Öğrencilerinin Sindirim Sistemindeki Kavramları Öğrenmede Hikayelendirme Tekniğinin Etkisi, EgebÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 • Üstünoğlu, Ü. (1990). Okulöncesi öğretmenlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yetiştirilmesine yönelik program modeli. Eskişehir Anadolu Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 136-138

 • Yaşar, Ş. (1993). Okul Öncesi Eğitim Öğrencilerinde Fene Yönelik Duyuşsal Özellikler. 9. Ya- Pa Okul Öncesi Eğit. ve Yayg. Semineri, Ankara: s 140-142.

 • Zembat, R. ve Zülfikar, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinin incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 587-608 EK 1: DENEY GRUBU DERS PLANI 1

                                                                                                    
 • Article Statistics