ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMDE ETİK DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 300-313
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bilime olan katkının artması, araştırmacıların yayın üretme sürecinin daha nitelikli hale gelmesi ve ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası alanda görünürlüğünün artması açısından bilimsel çalışmaların, etik değerlere uygun üretilmesi önemlidir. Bu amaçla bu çalışmada araştırmacıların bilimsel etik değerler ile ilgili görüşlerinin nasıl olduğu incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu değişik üniversitelerde görev yapmakta olan 20 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna amaçsal örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılarak olgu ya da olay hakkında farklı temalar oluşturulmuş ve bu temaların altındaki kodlar belirlenerek yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların analizi sonucunda en fazla ihlal edilen etik değerler araştırma için etik izinlerin alınmaması, intihal ve uygun atıfta bulunmama olarak ifade edilmiştir. Etik dışı davranış nedenleri araştırmacıların etik ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması, etik izinlerinin geç çıkması ve kısa sürede yayın yapma isteği olarak ifade edilmiştir. Etik ihlalini azaltmak için eğitimler verilmesi ve ciddi yaptırımların uygulanması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine research assistans’ views about ethics in science. The sample group of this study is composed of 20 research assistants working at different universities. The researcher was reached the study group with objective sampling method. Content analysis method was used in the research analysis. According to the results of the research, the most infringed ethical values are the lack of ethical permits for the research, plagiarism and lack of proper reference. The reasons of unethical behaviours expressed as researchers do not have enough knowledge about ethics, late release of ethical permits and make research in a short time. According to researchers to reduce the infringement of ethical values we have to give trainings about ethic and have to impose serious sanctions.

Keywords