FİZİKSEL AKTİVİTELERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 314-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sporun üniversite öğrencilerinin affedicilik düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Tarama (survey) modeline uygun olarak gerçekleştirilen çalışmanın araştırma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde üniversitede öğrenim gören ve spor yapan 99 (nerkek=50, nkadın=49) ve spor yapmayan 101 (nerkek=51, nkadın=50) olmak üzere toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Spor yapan grubu; aktif olarak farklı spor branşlarına devam eden öğrenciler oluştururken, spor yapmayan grubu ise aynı okulun farklı sınıflarında okuyan ve bir branşta aktif olarak faaliyet göstermeyen öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada, öğrencilerin affetme eğilimlerini ölçmek amacıyla Thompson ve ark (2005) tarafından geliştirilen Heartland Affetme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup t testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 alınmıştır. Araştırma sonucunda; üniversite öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre affedicilik puan ortalamalarının spor yapanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı; spor yapan kadın öğrencilerin spor yapmayan kadın öğrencilere göre affedicilik puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve spor yapan erkek öğrencilerin spor yapmayan erkek öğrencilere göre affedicilik puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of physical activities of university students’s on forgiveness levels. The study group of the study conducted in accordance with the survey model, consists of totally 200 students sportsman 99 (nmale=50, nfemale=49) and non-sports 101 (nmale=51, nfemale=50) university-educated in the fall semester of 2016-2017 academic year. While the sporting group actively creates students who continue to different sports branches, the non-sports group formed students who read in different classes of the same school and did not actively work in a branch. In the study, the Heartland Forgiveness Scale developed by Thompson et al (2005) was used to measure students' tendency to forgive. Independent group t test was used for binary cluster comparisons since the data showed normal distribution. The level of significance has been taken as 0.05 in the study. As a result of the research; University students' average scores of forgiveness according to their sporting status differ significantly at favor of sportsmen, it was found that the average scores of forgiveness were significantly higher in female students who did sports than female students who did not do sports and it was found that the average scores of forgiveness were significantly higher in male students who did sports than male students who did not do sports.

Keywords