OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE DİSİPLİN ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 342-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin benlik saygıları ile öğretim sürecinde kullandıkları disiplin anlayışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırma verileri, 2015-2016 bahar döneminde Ankara’da özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 163 okul öncesi eğitim öğretmeninden toplanmıştır. Veri toplamada kullanılacak araçlar; “Kişisel Bilgi Formu”, “Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Öğretmen Disiplin Anlayışı Ölçeği”dir. Araştırmada öğretmenlerin cinsiyet, yaş, mesleki tecrübe yılı, mezuniyet derecesi, çalıştığı okul türü, çalışılan kurumun sosyo-ekonomik durumu, öğretmenin mesleği tercih etme sebebi ve bulunduğu görev yeri gibi değişkenler de göz önünde bulundurulmuştur. Okulöncesi öğretmenlerinin en son mezun oldukları eğitim kademesi, çalıştıkları kurum türü ve öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine göre benlik saygıları arasında anlamlı farklılaşma olmadığı görülürken; mesleki kıdemlerine göre benlik saygıları arasında anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin benlik saygısı ile öğretmen disiplin anlayışı arasında, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research was to examine the relationship between self esteem and discipline methods of preschool teachers. The research was based on relational screening model from descriptive research methods. The research data were collected from 163 preschool education teachers working in private and public preschool educational institutions. "Personal Information Form", "Self Esteem Scale" and "The Teacher’s Understanding of Discipline Scale" were used for data collecting. Gender, age, years of professional experience, grade of graduation, type of school, socioeconomic status of the institution, reasons for choosing the profession of the teacher and the place of the profession were taken into consideration as variables. As results, there is a significant difference between self-esteem their professional experience year and there is a positive meaningful relationship between self-esteem and teacher discipline methods of preschool teachers.

Keywords