MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 339-352
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu çalışmanın amacı, önlisans düzeyinde mesleki yabancı dil derslerini almış ve henüz almamış öğrencilerle, bu dersi veren İngilizce okutmanlarının mesleki yabancı dil dersine yönelik görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu araştırmada; nitel yöntem, durum çalışması deseni, görüşme tekniği ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarında mesleki yabancı dil derslerini almış olan 58 öğrenci, bu dersi alacak olan 39 öğrenci ve bu dersi ön lisans düzeyinde daha önce vermiş olan 7 İngilizce okutmanı katılmıştır. Araştırmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu ile elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study was to examine comparatively opinions of students who took vocational foreign language course, those who have not taken it yet and lecturers of English who have taught the course. Qualitative research method, case study, interview technique and convenient sampling method were used in the research. The study was carried out with students studying at Tourism and Hotel Management and Tourism and Travel Services and lecturers of English who have taught vocational foreign language course. 58 students who took the course and 39 students who have not taken the course yet and 7 lecturers participated in the study voluntarily. Standardized open-ended interview form was used. The data were analyzed descriptively and the results were discussed comparatively.

Keywords