MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 339-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, önlisans düzeyinde mesleki yabancı dil derslerini almış ve henüz almamış öğrencilerle, bu dersi veren İngilizce okutmanlarının mesleki yabancı dil dersine yönelik görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu araştırmada; nitel yöntem, durum çalışması deseni, görüşme tekniği ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarında mesleki yabancı dil derslerini almış olan 58 öğrenci, bu dersi alacak olan 39 öğrenci ve bu dersi ön lisans düzeyinde daha önce vermiş olan 7 İngilizce okutmanı katılmıştır. Araştırmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu ile elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study was to examine comparatively opinions of students who took vocational foreign language course, those who have not taken it yet and lecturers of English who have taught the course. Qualitative research method, case study, interview technique and convenient sampling method were used in the research. The study was carried out with students studying at Tourism and Hotel Management and Tourism and Travel Services and lecturers of English who have taught vocational foreign language course. 58 students who took the course and 39 students who have not taken the course yet and 7 lecturers participated in the study voluntarily. Standardized open-ended interview form was used. The data were analyzed descriptively and the results were discussed comparatively.

Keywords


 • Akgöz, E. ve Gürsoy, Y. (2014). Turizm eğitiminde yabancı dil öğrenme, istek ve kararlılıkları: Selçuk Üniversitesi Beyşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 21-29.

 • Akın, G. (2010). Andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli Mesleki İngilizce eğitimi programının etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi).Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • Ayas, Ö. (2011). The academic and professional English language needs of the school of health students. (Unpublished master thesis). Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana.

 • Çelik, S. (2003). Niğde Üniversitesi meslek yüksekokullarındaki büro yönetimi ve sekreterlik bölümü öğrencilerinin akademik ve mesleki İngilizce gereksinimlerine yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara.

 • Davras, G. M. ve Bulgan, G. (2012). Meslek yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimine yönelik tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 227-238.

 • Diken, Ü. (2006). Gereksinim çözümlemesi kullanılarak uygulanan özel amaçlı dil öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

 • Gökçe, A. ve Batman, O. (2015). Turizm önlisans programlarında Mesleki Amaçlı İngilizce (EOP) öğretiminin öğrenci görüşlerine dayalı ihtiyaç değerlendirmesi. İş,Güç:Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17 (2), 174-209.

 • Güleç, H. (2013). Identifying English language needs of the Turkish National Police Academy students: A needs-based syllabus suggestion for law enforcement English course. (Unpublished master thesis). Anadolu University Graduate School of Educational Sciences, Eskişehir.

 • Hutchinsons, T. ve A. Waters. (1991). English for Specific Purposes. Great Britain: Cambridge University Press.

 • İgrek, E. (2013). İçerik tabanlı yabancı dil öğretim yaklaşımının Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) derslerinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisi(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi, Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği, (https://portal.nevsehir.edu.tr/ects/bilgipaketi/dil/tr/bolum/350003) Erişim Tarihi: 20 Ocak, 2014

 • Sabuncuoğlu, A. (2010). Meslek liselerinde özel amaçlı İngilizce öğretimine yönelik gereksinim çözümlemesi uygulaması(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics