RASYONEL SAYILAR ÖĞRENME ALANINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 369-386
Year-Number: 2017-11

Abstract

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerine rasyonel sayılarda dört işlem konusunda işbirlikli öğrenme yöntemi ile yapılan öğretim ve Milli Eğitim Bakanlığının 7. Sınıflar için hazırlamış olduğu kitaplarda yer alan öğretim yöntemleriyle yapılan öğretimin öğrenci başarısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Erzurum ili Palandöken ilçesinde bulunan bir Ortaokul’un yedinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama 4 haftada 20 ders saati sürmüştür. Deney grubunda dersler işbirlikli öğrenme yöntemi ile işlenirken, kontrol grubunda dersler Milli Eğitim Bakanlığının 7. Sınıflar için hazırlamış olduğu kitaplarda yer alan öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulama öncesi ve sonrasında araştırmacı tarafından geliştirilen daha önce güvenirliği hesaplanmış olan “Rasyonel Sayılar Başarı Testi” uygulanmıştır. Rasyonel Sayılar Başarı Testi’nden elde edilen verilerin analizini yapmak için SPSS (Static Package for the Social Science) Windows 16.00 istatistik paket programı ile Mann Whitney U Testi analizi yapılmıştır. İstatistiksel verilerin çözümlenmesi ile deney ve kontrol gruplarının her ikisinin de başarı durumlarının arttığı görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının başarı durumları karşılaştırılmış ve deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın oluştuğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle işbirlikli öğrenme metodunun öğrenci başarısını daha fazla arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine whether the teaching with collaborative learning and the other teaching methods which were carried out on 7th grade students for “rational numbers” caused a statistically significant difference on students’ achievements or not. In this study, a pretest-posttest with control group quasi-experimental design was used as a research design of the study. This research took place in the first term of 2015-2016 education year, in a school which is dependent on ministry of national education in Palandöken/Erzurum with students all from seventh grade of secondary school. The application went on four weeks namely twenty lesson period. While the students in the experimental group were taught by using collaborative learning, the students in the control group were taught by using traditional teaching. The data collection instrument “Rational Numbers Achievement Test” was developed and tested in terms of reliability by the researchers. To analyse datas obtained from the algebraic equations achievement test on the computer SPSS Windows 16.00 statistic package programme and Mann Whitney U analysis is done. After analysing statistical datas it seems that both the success of experimental group and control groups are developed but when the achievement group and control group are compared, there is a big difference in favour of experimental group. According to the result of the research collaborative learning approach increases the student achievement

Keywords