ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 387-400
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşlerin belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu Ordu ili Altınordu İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul kurumlarında görev yapan 10 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi için açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde fenomenolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmenlerinin öğretim programından, öğrencilerden, velilerden, okul yönetiminden ve okul donanımından kaynaklı bazı güçlükler yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar alan yazın ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the opinions of the secondary school music teachers about the difficulties they encounter in their music classes.. The study utilized the pattern of phenomenology , one of the qualitative research patterns. The working group constitutes 10 music teachers working in secondary schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Altınordu, Ordu. Semi-structured interview form consisting of open-ended questions was used to determine teacher opinions. Phenomenological analysis method was used in the analysis of the data. As a result of the research, music teachers have reached some difficulties due to their teaching program, students, parents, school management and school facilities. The results obtained are discussed in the light of the literature and suggestions are presented.

Keywords