ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 387-400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşlerin belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu Ordu ili Altınordu İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul kurumlarında görev yapan 10 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi için açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde fenomenolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmenlerinin öğretim programından, öğrencilerden, velilerden, okul yönetiminden ve okul donanımından kaynaklı bazı güçlükler yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar alan yazın ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the opinions of the secondary school music teachers about the difficulties they encounter in their music classes.. The study utilized the pattern of phenomenology , one of the qualitative research patterns. The working group constitutes 10 music teachers working in secondary schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Altınordu, Ordu. Semi-structured interview form consisting of open-ended questions was used to determine teacher opinions. Phenomenological analysis method was used in the analysis of the data. As a result of the research, music teachers have reached some difficulties due to their teaching program, students, parents, school management and school facilities. The results obtained are discussed in the light of the literature and suggestions are presented.

Keywords


 • Biber-Öz, N. . (2001). İnsanın kültürel gelişiminde müzik eğitiminin önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 101-106.

 • Bresler, L. (1993). Music in a double-bind: Instruction by non-specialists in elementary schools. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 115, 1-13.

 • Creswell, J. W. (2014). Nitel araştırma yöntemleri (Çev Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: Siyasal Kitap.

 • Çevik, D. B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168.

 • Çiçek-Sağlam, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1),59-69.

 • Göğüş, G. (2008). İlköğretim I. kademe müzik eğitiminde öğretmenin etkinliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 369-382.

 • Hargreaves, D. J., & Marshall, N. A. (2003). Developing identities in music education. Music Education Research, 5(3), 263-273.

 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, Nitel ve Karma yaklaşımlar. (Çev. Edit: S. B. DEMİR) Ankara: Eğiten Kitap.

 • M.E.B, (2009). Ortaöğretim 9,10,11 ve 12. Sınıflar Müzik Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu.

 • MEB. (2006) Müzik Dersi Öğretim (1-8 sınıflar için) Programı. Ankara:Talim Terbiye Kurulu. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx

 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis . Thousands Oaks. Cal.: Sage.

 • Nacakcı, Z. (2006). İlköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak., Denizli

 • Nacakcı, Z. & Kurtuldu, M.K. (2011). Kuramdan uygulamaya müzik eğitiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık

 • Otacıoğlu, S. G. (2007). İlköğretim 5.6.7. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 134-139.

 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Ç. Edit. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi.

 • Say, A. (2011). Müzik Öğretimi. (5. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Smith, J. A., Eatough, V. (2007). Interpretative Phenomenological Analysis. In E. Lyons ve A. Coyle (Eds.). Analysing Qualitative Data In Psychology. (p. 35-50). Los Angeles: SAGE Publications.

 • Sloboda, J. (2001). Emotion, functionality and the everyday experience of music: Where does music education fit? Music Education Research, 3(2), 243-253.

 • Şahin, K., & Aksüt, M. (2002). I. kademede müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 105-118.

 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi: Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye'deki durum. (Genişletilmiş 3. Basım) Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti.

 • Umuzdaş, S., & Levent, A. (2012). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi işleyişine yönelik görüşleri. YTÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 56-73.

 • Yıldız, G. (2002). İlköğretimde Müzik Öğretimi (Birinci Kademe). Ankara: Anı Yayıncılık

 • Yönetken, H. B. (1952). Okuldaki çalgı sorunu ve çalgısal müzik etkinlikleri. Müzik Öğretimi (Edit. Say, F. ss. 69-70). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics