KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA YETERLİLİK DÜZEYLERİNİ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 401-415
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırmanın amacı kaynaştırma uygulamalarında çalışan öğretmenlerinin mesleki yeterlilik algılarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın evreni Edirne merkez ili, örneklemi ise tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen kaynaştırma sınıfı öğretmenleridir. Araştırmaya 142 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Öğretmenlerin kaynaştırma yeterlilik düzeylerini belirlemek için Sharma, Tim Loreman ve Chris Forlin (2011) tarafından geliştirilen ve Bayar (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin demografik bilgileri araştırmacının hazırladığı kişisel bilgiler formu ile elde toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin kaynaştırma yeterlilik algıları yüksek çıkmış ve hiçbir değişkende anlamlı bir ilişki bir ilişki gözlenmemiştir

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the professional competence perceptions of the teachers working in inclusive practices according to different variables. The population of the study is Edirne provincial centre, and the sample is the inclusion class teachers selected by the random sampling method. 142 teachers participated in the study. The research model is the relational screening model. The “Teacher Competence in Inclusive Practices Scale” developed by Sharma, Tim Loreman and Chris Forlin (2011) and adapted into Turkish by Bayar (2015) was used in order to determine the inclusion competence levels of teachers. The demographic information of the teachers was collected using the personal information form prepared by the researcher. As a result of the study, the inclusion competence perceptions of the teachers were found to be high, and no significant relationship was observed in any of the variables.

Keywords