FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi, Biyoloji ve Çevre Eğitimi
Number of pages: 75-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik ve tutum ilişkisini inceleyen araştırmaların azlığı neticesinde bu konunun üzerinde durulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, ögˆretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik ve tutum inançları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu durumu çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmanın örneklemi, 2016-2017 akademik yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 505 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma tarama desenli gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz- yeterlik inançları çeşitli değişkenler bakımından anlamlı bir fark olmadığı; tutum inancında, bazı değişkenler açısından anlamlı fark olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak, öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik ve tutum inancı arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

It is important to focus on this issue in the light of the lack of research on self-efficacy and attitudes towards the teaching profession. The aim of the study is to determine the relation between self-efficacy and attitude beliefs towards the teaching profession of teacher candidates and examine this situation in terms of various variables. The sample of the study consisted of 505 teacher candidates who were educated at the Faculty of Education of Akdeniz University in the academic year 2016-2017. The research was carried out with a screening design. As a result of this study, the self-efficacy belief of the teacher candidates towards the teaching profession did not show any significant difference in terms of various variables; Attitude belief, there is a meaningful difference in terms of some variables. Finally, it has been found that there is a moderate relationship between self-efficacy and attitude beliefs toward the teaching profession.

Keywords