SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 94-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerini değerlendirmeye yöneliktir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ilinde görev yapan 36 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanılmış olup elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin düşük ücret almaları, toplumda itibarsızlaştırılmaları ve zor koşullarda çalışıyor olmaları öğretmenlik mesleğine ilişkin olumsuz görüşlere sahip olmalarının nedenleri olarak görülmüştür. Bunun yanında, olumlu görüşlere sahip olan öğretmenlerin nedenleri arasında ise uygun çalışma saatleri ve kadınlar için ideal bir meslek olması görülmüştür. Ayrıca ücretli öğretmenlik gibi uygulamaların, öğretmenlerin mesleklerine ilişkin algılarını olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bu uygulama, öğretmenlik mesleğinin herkes tarafından yapılabilecek basit bir meslek olarak algılanmasına neden olmaktadır. Çünkü bir doktorun alternatifi olarak ‘’ücretli doktor’’, bir mühendisin alternatifi olarak ‘’ücretli mühendis’’, bir avukatın alternatifi olarak da ‘’ücretli avukat’’ uygulamaları bulunmamaktadır. Bu durum, öğretmenlerimizin mesleklerine ilişkin olumsuz bir algıya sahip olmasına neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

Aim of this research is to evaluate classroom teachers’ opinions relating to teaching profession. This research’s study group consists 36 classroom teachers working in Diyarbakır in 2016-2017 educational year. Qualitative research method is used in this research. Research’s data was gatheredby using semi-structured interview form and all of the gathered data is content-analysed. According to the results of the research, the main reasons of teachers’ negative opinions relating to teaching profession can be listed as; low-paid salary, discredit in society, working under difficult conditions. Besides, the main reasons of having positive opinions can be listed as; favorable working hours and its being suitable for women.

Keywords