ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİLERİ: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 106-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) algıları belirlenmiş, bu algıların okul türüne (devlet/özel) göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve örgütsel güven ile ÖVD arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı açıklanmıştır. Araştırma bulgularına göre devlet okullarında ve özel okullarda çalışan ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları yüksek seviyede tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları çalışılan okul türüne göre farklılaşmaktadır. Özel okullarda çalışan öğretmenler devlet okullarında çalışan öğretmenlere göre daha fazla örgütsel güven duymakta ve örgütsel vatandaşlık sergilemektedirler. Araştırmanın verileri İstanbul’da özel okullarda ve devlet okullarında görev yapan 1008 öğretmenden elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the perceptions of organizational trust and organizational citizenship behaviours (OCB) of middle school teachers working in public and private schools were determined, it is examined whether these perceptions were differed according to school type and whether there was a meaningful relationship between organizational trust and OCB. According to research findings, the level of organizational trust and organizational citizenship behaviours of middle school teachers working in public and private schools was determined as high. Teachers' perceptions of organizational trust and organizational citizenship behaviors differ according to the school type they are working. Teachers working in private schools feel more organizational trust and exhibit more organizational citizenship behaviours han teachers working in public schools. Data of the research was obtained from 1008 teachers who are working in public and private middle schools in Istanbul.

Keywords